Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kết luận số 645 ngày 8/9/2022 về thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa vùng thấp huyện Sìn Hồ, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên của Sở Y tế Lai Châu.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, Sở Y tế lập, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị y tế thiết yếu còn có nội dung vượt định mức, ngoài danh mục theo quy định của Bộ Y tế.

Công tác lập, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán, công tác nghiệm thu một số công trình còn áp sai định mức đơn giá, tính sai khối lượng so với bản vẽ hoàn công, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công (sai phạm phát hiện qua kiểm toán hơn 4,3 tỷ đồng và qua thanh tra hơn 383 triệu đồng).

Công tác thẩm tra, phê duyệt giá một số gói thầu chưa căn cứ vào yếu tố giá thị trường và giá các gói thầu khác cùng dự án; thỏa thuận liên danh trong hồ sơ dự thầu không phân khai chi tiết nghĩa vụ của từng bên liên danh; hồ sơ mời thầu của các gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị y tế chuyên dụng đều chào thông số kỹ thuật, cấu hình của thiết bị, làm giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu; hồ sơ dự thầu chào theo đơn giá tổng hợp của thiết bị, không phân tích từng chi phí cấu thành theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thực hiện chỉ định thầu khi chưa có kế hoạch đấu thầu được phê duyệt.

Các gói thầu mua sắm hàng hóa là thiết bị y tế chuyên dụng, thời hạn bảo hành của các trang, thiết bị trong hợp đồng chưa căn cứ vào thời hạn bảo hành của nhà sản xuất.

Nhà thầu tư vấn thiết kế chưa lập quy trình bảo trì và bàn giao quy trình bảo trì thiết bị theo quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; một số gói thầu thiếu nhật ký thi công, nhật ký giám sát; hồ sơ quản lý chất lượng một số gói thầu thiếu các biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng và biên bản nghiệm thu xây dựng, chứng nhận chất lượng vật liệu đầu vào; thời gian thì công kéo dài, chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt ban đầu (dự án Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa vùng thấp huyện Sìn Hồ chậm 4 năm; Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Tè, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên chậm 5 năm)…

Ngoài ra, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước của chủ đầu tư còn có tồn tại như chưa thu hồi triệt để số tiền sai phạm qua kiểm toán; chưa điều chỉnh giá trị quyết toán A-B của gói thầu theo đúng với giá trị Kiểm toán Nhà nước đã kiểm tra, xác định.

Thanh tra tỉnh Lai Châu xác định, Giám đốc Sở Y tế giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 9/2016 chịu trách nhiệm đối với tồn tại, hạn chế trong việc trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị y tế thiết yếu; phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán các dự án; phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; công tác ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Sở Y tế và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Giám đốc Sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả trúng thầu, dự thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng; công tác quản lý chất lượng; công tác lưu trữ hồ sơ còn để thất lạc một số hồ sơ, thủ tục.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Y tế tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng các dự án.

Đối với hơn 570 triệu đồng sai phạm qua thanh tra, kiểm toán tại 4 dự án, trong đó: Sai phạm qua thanh tra kiến nghị xử lý hơn 383 triệu đồng (thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 171 triệu đồng); sai phạm theo kết quả Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện hơn 187 triệu đồng (thu hồi hơn 16 triệu đồng). Đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra, các đơn vị đã nộp 100% giá trị phải thu hồi qua thanh tra, kiểm toán vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Bùi Bình