Chấn chỉnh việc thực hiện chi quỹ phúc lợi

Các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong phạm vi được Hiệu trưởng phân công và trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra.

Từ những hạn chế, thiếu sót được chỉ ra qua thanh tra, Bộ GDĐT yêu cầu Trường ĐH KTQD rà soát, cập nhật các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước để kịp thời ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo các quy định của pháp luật.

Về tuyển dụng, nghiên cứu, áp dụng đúng quy định pháp luật về tuyển dụng viên chức theo Luật Viên chức và các văn bản khác có liên quan. Có phương án khắc phục hậu quả do các hạn chế, thiếu sót về tuyển dụng năm 2017, 2018 gây ra (nếu có).

Rút kinh nghiệm khi thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban của Hội đồng đảm bảo tính khách quan, đúng quy định; rà soát về nhu cầu, cơ cấu tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng cụ thể cho từng giai đoạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

Thực hiện việc rà soát, xử lý thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71 của Ban Bí thư về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Bộ Nội vụ về xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyến dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Giải quyết dứt điểm đơn phản ánh kiến nghị của Bà Ngô Thị Phước, giảng viên Bộ môn Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành thuộc Khoa Du lịch và Khách sạn kiến nghị về kết quả xét đánh giá tập sự của Hội đồng xét hết tập sự và kết luận của Trường.

Về quy hoạch, bổ nhiệm, thực hiện rà soát, hoàn thiện việc phê duyệt quy hoạch đảm bảo nguyên tắc “mở” và “động” thực hiện bổ nhiệm trong quy hoạch đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc quy hoạch, quy hoạch chức danh tương đương đối với nguồn nhân sự từ bên ngoài.

Hoàn thiện bổ sung hồ sơ bổ nhiệm; rà soát, xử lý thiếu sót, sai phạm trong công tác bổ nhiệm theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, văn bản của Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT chỉ đạo thực hiện Kết luận trên; thực hiện các nội dung liên quan đến kỷ luật bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh theo Kết luận giải quyết tố cáo của Bộ GDĐT.

Trong công tác tài chính, tiếp tục rà soát thực hiện các kiến nghị Trường hiện còn chưa thực hiện về công tác quản lý tài chính theo Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2017, 2018 của Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GDĐT) và Thông báo số 219/TB-KTNN ngày 21/6/2019 của Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán việc quản lý tài chính công, tài sản công năm 2018 và Chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016 – 2018.

Sửa đổi, bổ sung Quy chế thu chi nội bộ, cập nhật quy định Thông tư số 76/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo; bổ sung định mức trích lập các quỹ học bổng sinh viên, khoa học công nghệ và các văn bản mới ban hành; kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chưa thực hiện công khai đầy đủ về tài chính và chậm chi trả chi phí hỗ trợ học tập cho sinh viên.

Thực hiện chi quỹ phúc lợi đúng quy định của Chính phủ thực hiện trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính; rà soát số tiền hơn 8,5 tỷ đồng (trong đó chi vượt trên 300 giờ giảng giai đoạn 2017-2019 số tiền hơn 3,9 tỷ đồng; thu cao hơn quy định, thu ngoài quy định hơn 4,6 tỷ đồng) và các khoản thu, chi khác sai quy định (nếu có), đề xuất phương án xử lý, báo cáo Bộ GDĐT.

Thực hiện thu cải thiện điểm cho sinh viên đúng đối tượng theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007.

Đối với các khoản thu dịch vụ giáo dục, thu học phí đào tạo chất lượng cao thực hiện theo Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ GDĐT áp dụng trong lĩnh vực GDĐT.

Chấm dứt việc tuyển sinh trình độ đại học vượt chỉ tiêu

Bô GDĐT đề nghị Trường ĐH KTQD nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai Dự án xây dựng thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam thuộc Dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do World Bank tài trợ. Nghiên cứu tổng kết thí điểm Đề án tự chủ giai đoạn 2015-2017 để đánh giá những thuận lợi khó khăn, từ đó có kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp với thực tế hoạt động của Trường và theo quy định của pháp luật.

Trong công tác quản lý tài sản, thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công.

Hoàn thiện việc xây dựng Đề án sử dụng tài sản công của Nhà trường vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quy trình, thủ tục cho thuê, thanh lý tài sản công đảm bảo đúng, đầy đủ theo các quy định của Nhà nước quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong việc thực hiện quy trình, thủ tục mua sắm trang thiết bị, xây dựng mới cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình chưa thực hiện đúng, đầy đủ theo quy đúng theo quy định của Nhà nước về đầu tư công, lựa chọn nhà thầu, quyết toán dự án hoàn thành quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với công tác tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo chấm dứt việc tuyển sinh trình độ đại học vượt chỉ tiêu. Thực hiện khấu trừ chỉ tiêu tuyển sinh trình độ ĐH chính quy năm 2020 theo quy định đối với số sinh viên đã tuyển vượt năm 2019; chẩm dứt việc liên kết đào tạo trình độ đại học với các đơn vị khi chưa có văn bản đề nghị của UBND tỉnh; thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT…

Về việc kiểm điểm trách nhiệm, Bộ GDĐT yêu cầu tập thể lãnh đạo và Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng kiểm điểm trách nhiệm đối với những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong phạm vi thẩm quyền được chỉ ra qua thanh tra; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý (theo thẩm quyền đối với các Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường và các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong phạm vi thẩm quyền).

Yêu cầu Trường khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai phạm và kiến nghị nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 30/10/2020.

Lê Phương