Theo số liệu thống kê, năm 2019, dự toán thu ngân sách Nhà nước huyện Cẩm Giàng được UBND tỉnh giao, HĐND huyện quyết định là 209,2 tỷ đồng, thực hiện đạt 523,45 tỷ đồng. Năm 2020, dự toán thu ngân sách Nhà nước huyện Cẩm Giàng được UBND tỉnh giao, HĐND huyện quyết định là 282,6 tỷ đồng, thực hiện đạt 478,95 tỷ đồng.

Qua thanh tra cho thấy, công tác lập, giao dự toán chi ngân sách Nhà nước của UBND huyện cho một số đơn vị chưa sát với nhiệm vụ chi, dẫn đến, trong năm UBND huyện phải điều chỉnh, cân đối bổ sung ngân sách để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi như: Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Chính trị, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện... Một số đơn vị thực hiện chi khi chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách.

Việc lập, giao dự toán đối với Hạt Đường bộ huyện về bảo trì đường huyện chưa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Việc bổ sung ngân sách còn cho các đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện.

Một số đơn vị thực hiện mua sắm, sửa chữa chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Các đơn vị vi phạm, gồm: Trường Mầm non Tân Trường; các trường tiểu học: Tân Trường II, Lương Điền, Thạch Lỗi, Cẩm Hưng và Cao An; Trường THCS Nguyễn Huệ và Trường THCS Ngọc Liên; Trung tâm Chính trị, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Văn phòng HĐND&UNND huyện.

Trong năm 2019, 2020, một số đơn vị sử dụng kinh phí chưa hiệu quả, như chi mua phần mềm như: quản lý cán bộ; văn bản điều hành; thi trắc nghiệm; quản lý tài sản; quản lý thu, chi; quản lý nhà trường nhưng ít sử dụng. Những đơn vị được thanh tra nhắc tới là: Trường Mầm non Tân Trường, các trường tiểu học: Định Sơn, Cẩm Hưng, Cao An, Tân Trường II, Lương Điền, Thạch Lỗi; Trường THCS Ngọc Liên và THCS Nguyễn Huệ.

Năm 2020, Trung tâm Chính trị huyện chi mua sắm sửa chữa từ nguồn chi cho công tác huấn học còn lại nhưng chưa được UBND huyện phê duyệt điều chỉnh. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên nghiệm thu quyết toán tăng công trình san lấp cát, cổng, tường rào sắt, sân bê tông, rãnh thoát nước, nhà để xe 5.578.000 đồng, các hạng mục phụ trợ 8.711.000 đồng.

Cơ quan thanh tra phát hiện, UBND xã Cẩm Đoài chưa lập biên bản bàn giao, chưa mở sổ theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ trang bị cho các thôn.

UBND thị trấn Cẩm Giang mua sắm bàn ghế hội trường chưa đảm bảo theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện chi bồi dưỡng luyện tập và thi đấu cho vận động viên thiếu quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 1, Điều 3 Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. Quy chế chi tiêu nội bộ chưa được đơn vị bổ

Hạt Đường bộ huyện chưa thực hiện theo dõi tài sản cố định là nhà làm việc chính. Một số đơn vị không trích lập các quỹ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; các trường tiểu học: Thạch Lỗi, Tân Trường II, Lương Điền, Định Sơn, Cao An, Cẩm Hưng; Trường Mầm non Tân Trường.

Đáng chú ý, Văn phòng HĐND&UBND huyện cắt giảm, tiết kiệm kinh phí chi chế độ hội nghị chưa đảm bảo theo Công văn số 2082/STC-QLNS của Sở Tài chính về việc xác định kinh phí cắt giảm, tiết kiệm 6 tháng cuối năm 2020 theo Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Văn phòng HĐND&UBND tổ chức hội nghị chưa lồng ghép các nội dung. Một số chứng từ chi tiếp khách còn thiếu danh sách khách mời.

Ngoài ra, đơn vị chưa thực hiện theo dõi tài sản, vật kiến trúc là Nhà làm việc 3 tầng các phòng ban UBND huyện và các hạng mục phụ trợ khu nhà làm việc các phòng ban UBND huyện.

Năm 2020, đơn vị này chi chuyển kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Giàng tăng chi phí khảo sát địa hình. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện nộp số tiền này vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương.

Hoàng Long