Ông Công (người được bà Nguyễn Thị Ngọ ủy quyền) khiếu nại, đề nghị được bồi thường cho gia đình toàn bộ 918m2 (theo diện tích trên hồ sơ 299) là đất ở.

Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Công đã được Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn giải quyết tại Quyết định số 4473/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 với nội dung: Ông Nguyễn Văn Công khiếu nại là không có cơ sở. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, ông Nguyễn Văn Công tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo nhận xét của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, thửa đất ông Nguyễn Văn Công đang khiếu nại không có một trong các loại giấy tờ về đất theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013; Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Theo báo cáo số 6583/UBND-TTr ngày 20/12/2022 của Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, căn cứ hồ sơ quản lý đất đai, nguồn gốc quá trình sử dụng đất, thửa đất của ông Nguyễn Văn Công (được bà Nguyễn Thị Ngọ ủy quyền khiếu nại) là đất màu.

Quá trình quản lý, sử dụng, thửa đất ông Nguyễn Văn Công đang khiếu nại có sự thay đổi về kích thước, hình thể, diện tích. Theo biên bản xác định nguồn gốc thửa đất của UBND phường Trung Sơn xác định: “Diện tích hồ sơ 1996 giảm 282m2 so với hồ sơ 299/1985 do mở đường”.

Theo biên bản đo đạc, kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị Quảng trường biển Sầm Sơn, TP Sầm Sơn ngày 25/12/2020 của hộ bà Lê Thị Tâm Ngọ (có xác nhận của ông Nguyễn Văn Tâm chồng bà Ngọ) thì trên thửa đất khiếu nại đã bao gồm tường rào xây gạch chỉ, tường rào xây gạch tro lò, kè đá hộc xây.

Như vậy, tại thời điểm đo đạc, kiểm kê khối lượng đã thực hiện đo đạc đầy đủ diện tích theo mốc giới của hộ gia đình và có xác nhận của ông Nguyễn Văn Tâm (chồng bà Ngọ). Vì vậy, UBND TP Sầm Sơn căn cứ theo trích đo địa chính năm 2018 để thu hồi diện tích 703m2 của bà Nguyễn Thị Ngọ là đúng. Việc ông Nguyễn Văn Công cho rằng UBND phường Trung Sơn trong quá trình đo đạc hiện trạng thửa đất để thu hồi, không đo hết phần diện tích kè đá bao quanh thửa đất, dẫn đến thiếu diện tích theo bản đồ địa chính 299 (là 918m2) là không có cơ sở.

Theo hồ sơ địa chính qua các thời kỳ, thể hiện: Bản đồ địa chính đo vẽ theo Chỉ thị 299/CT-TTg, đo vẽ năm 1985 (lưu tại UBND phường Trung Sơn và UBND TP Sầm Sơn), bản đồ địa chính phường Trung Sơn, đo vẽ năm 1995, bản đồ địa chính năm 2010 và trích đo hiện trạng năm 2018, thửa đất ông Nguyễn Văn Công đang khiếu nại đều thể hiện đất màu (M) và đất BHK; bản đồ và sổ mục kê 299 lưu tại Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh Thanh Hoá thể hiện là đất “T” (thổ cư).

Làm việc với UBND phường Trung Sơn và xác minh một số hộ gia đình sống gần thửa đất ông Nguyễn Văn Công đang khiếu nại, cho thấy: Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọ có xây dựng công trình trên đất và có sử dụng thửa đất để ở (không xác định rõ thời điểm xây nhà), tuy nhiên do lụt lội nên đã di chuyển ra thửa đất khác để ở, không sử dụng ổn định thửa đất khiếu nại vào mục đích đất ở đến thời điểm thu hồi đất. Tại thời điểm kiểm kê trên thửa đất đang khiếu nại không có người ở.

Căn cứ Điểm i, Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về xác định thời điểm sử dụng đất ổn định, căn cứ vào các loại giấy tờ: “i. Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ”; căn cứ Khoản 1, Điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai:

“Điều 21. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp GCN QSDĐ, GCN quyền sở hữu nhà ở và QSDĐ ở, GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là GCN)”.

Như vậy, không có cơ sở để xác định hộ bà Nguyễn Thị Ngọ sử dụng thửa đất khiếu nại ổn định vào mục đích đất ở từ trước đến thời điểm thu hồi đất.

Mặt khác, tại thời điểm năm 2006, gia đình ông Nguyễn Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Ngọ được UBND thị xã Sầm Sơn xác định sử dụng ổn định, liên tục vào mục đích đất ở từ trước ngày 18/12/1980, tại thửa đất số 101, tờ bản đồ số 8, bản đồ địa chính phường Trung Sơn đo vẽ năm 1995, được cấp GCN QSDĐ với diện tích 980m2 đất ở. Sau đó, ông Nguyễn Văn Tâm, bà Nguyễn Thị Ngọ làm thủ tục tặng cho các con một phần thửa đất đã được cấp GCN QSDĐ (từ năm 2010 đến năm 2014), cả gia đình ông Nguyễn Văn Tâm, bà Nguyễn Thị Ngọ, ông Nguyễn Văn Chung, ông Nguyễn Văn Bình, ông Nguyễn Văn Công đều ở trên thửa đất này đến thời điểm kiểm kê, thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Quy định về hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận đất ở và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 4463/2014/QĐ- UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh, được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa:

"2. Đối với trường hợp không có giấy tờ về QSDĐ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ nhưng có tên trong sổ mục kê hoặc sổ đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ hoặc có các tài liệu chứng cứ khác chứng minh nguồn gốc sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993 thì diện tích đất ở được xác định như sau: b) Trường hợp đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 18/12/1980 thì diện tích đất ở được xác định theo thực tế đang sử dụng, nhưng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở  quy định tại khoản 1, Điều 3 và khoản 1, Điều 4 của quy định này”, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tâm, bà Nguyễn Thị Ngọ đã được Nhà nước công nhận đủ hạn mức đất ở trên địa bàn phường Trung Sơn.

Như vậy, việc ông Nguyễn Văn Công khiếu nại được bồi thường 918m2 đất ở là không có cơ sở.

Căn cứ kết quả xác minh, hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ, nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất của hộ bà Nguyễn Thị Ngọ; căn cứ theo quy định tại Khoản 1; Điểm i, Khoản 2, Điều 21, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quyết định số 4655/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4463/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Công khiếu nại được bồi thường 918m2 đất ở là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên,  ngày 30/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Nguyễn Văn Công (được bà Nguyễn Thị Ngọ ủy quyền) khiếu nại được bồi thường 918m2 đất ở là không có cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính đo vẽ theo Chỉ thị 299/CT-TTg lưu tại 3 cấp. 

 
Hải Nhân