Thực hiện dự án khu xử lý chất thải tập trung Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn ban hành Quyết định số 13959/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 về việc thu hồi 101.663,8 m2 đất do UBND xã Trường Lâm quản lý, trong đó có 21.125,4 m2 do hộ ông Nguyễn Văn Nghị sử dụng theo hình thức giao khoán (gồm: 313,6 m² đất CLN và 20.809,1 m² đất BHK) tại tờ bản đồ số 02, Trích lục BĐĐC khu đất số 05/TLBĐ ngày 26/4/2019.

Không đồng ý với quyết định thu hồi đất, ông Nguyễn Văn Nghị khiếu nại được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về toàn bộ diện tích 21.125,4 m2 đất cho gia đình khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghị đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn xem xét, giải quyết tại Quyết định số 10183/QĐ-UBND ngày 20/10/2022.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, ông Nguyễn Văn Nghị khiếu nại đến Chủ  tịch UBND tỉnh.

Qua xác minh, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, khu đất hộ bà Trương Thị Hải (vợ ông Nguyễn Văn Nghị) đang khiếu nại thuộc 04 thửa đất, gồm: 02 thửa đất số 25 và 57 Tờ trích đo số 02, Mảnh trích đo địa chính số 01/TĐĐC-2018 được Sở Tài nguyên & Môi trường phê duyệt ngày 30/3/2018, loại đất CLN và BHK; 02 thửa đất số 15 và 18 Tờ trích đo số 02, Mảnh trích đo bản đồ địa chính khu đất số 05/TĐĐC-2019 được Sở Tài nguyên & Môi trường phê duyệt ngày 26/4/2019, loại đất BHK.

Hồ sơ địa chính từ năm 1998 trở về trước của tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa thì khu đất này không được thể hiện, hồ sơ địa chính xã Trường Lâm năm 1998 không đo vẽ khu vực đang khiếu nại.

Đến năm 2009, thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính 12 xã Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và được phê duyệt năm 2011, khu đất bà Trương Thị Hải đang khiếu nại mới được thể hiện trên bản đồ thuộc địa giới hành chính xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia và một số hộ dân thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là người sử dụng đất.

Biên bản hội nghị hội đồng xác định nguồn gốc đất xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và phụ lục chi tiết kèm theo Biên bản Hội nghị ngày 04/10/2021 của UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An xác định: Diện tích đất bà Trương Thị Hải đang khiếu nại là đất thầu khoán, có nguồn gốc được giao sử dụng sau ngày 03/02/2007 (là ngày Hợp tác xã (HTX) Hùng Thắng ký hợp đồng thầu khoán với ông Lê Sỹ Thuật).

Kết quả xác minh một số công dân khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện và UBND phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thể hiện: Hồ sơ quản lý về đất đai đối với diện tích đất công dân đang khiếu nại là không có; trước các thời điểm giao đất theo Nghị định số 64/NĐ-CP, dồn điền đổi thửa khoảng năm 2002 thì HTX Hùng Thắng đã quản lý, theo dõi đất khu vực Đồng Kin, sau đó thực hiện giao lại đất nông nghiệp cho nhân dân khối Tân Hùng sản xuất. Hộ ông Lê Sỹ Thuật được HTX Dịch vụ nông nghiệp Hùng Thắng ký Hợp đồng giao nhận thầu khoán dài hạn khu đất Bái Đê Cầu với diện tích 9.500 m2 để trồng cây, phát triển kinh tế hộ nhận khoán và thu hoa lợi, công sản theo hợp đồng thầu khoán ngày 03/2/2007.

Năm 2008, hộ ông Lê Sỹ Thuật tự chuyển nhượng cho hộ bà Trương Thị Hải (vợ ông Nguyễn Văn Nghị).

HTX Hùng Thắng giao khoán cho hộ ông Lê Sỹ Thuật (sau đó chuyển nhượng lại cho hộ ông Nghị bà Hải năm 2008) là không đúng quy định của pháp luật về đất đai, năm 2012 Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã kết luận và yêu cầu UBND thị trấn Hoàng Mai hủy bỏ hợp đồng giao thầu, khoán trái quy định của pháp luật và đưa diện tích khu vực đất trên vào quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các thửa đất trên thuộc trường hợp không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật đất đai; biên bản hội nghị của hội đồng xác định nguồn gốc đất thể hiện diện tích đất đang khiếu nại có nguồn gốc từ thầu khoán, được sử dụng từ ngày 03/02/2007.

Việc khiếu nại được bồi thường 21.125,4 m2 (trong đó có 11.625,4 m2 tăng thêm ngoài diện tích 9.500m2 giao thầu khoán) là không có cơ sở xem xét là diện tích được khai hoang sử dụng trước ngày 01/7/2004.

Điểm đ, Khoản 1, Điều 76, Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp không được bồi thường về đất: “Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối”.

Khoản 1, Điều 82, Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: “Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của luật này”.

Khoản 2, Điều 77, Luật Đất đai năm 2013 quy định bồi thường về bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân quy định: “Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của luật này”.

Như vậy, khu đất hộ bà Trương Thị Hải (vợ ông Nguyễn Văn Nghị) đang khiếu nại là đất có nguồn gốc sử dụng được giao thầu khoán từ năm 2007, trong quá trình sử dụng diện tích tăng lên thời điểm từ sau ngày 03/2/2007, hiện nay, khu đất này thuộc địa giới hành chính do UBND xã Trường Lâm quản lý.

Việc bà Trương Thị Hải (vợ ông Nguyễn Văn Nghị) khiếu nại được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về toàn bộ diện tích 21.125,4 m2 đất, gồm: 313,6 m² đất cây lâu năm (CLN) và 20.809,1 m² đất cây hàng năm (BHK) cho gia đình bà khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 4/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định bà Trương Thị Hải (vợ ông Nguyễn Văn Nghị) khiếu nại được thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về toàn bộ diện tích 21.125,4m2 đất cho gia đình khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án là không có cơ sở.
Hải Nhân