Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nhiều nội dung tố cáo của công dân ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông tố cáo dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Ban Dân tộc thành phố.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra thành phố làm rõ các nội dung tố cáo, UBND thành phố kết luận nhiều nội dung tố cáo là sai.

Trong đó, công dân tố cáo việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, bổ nhiệm số lượng các cấp phó các phòng thuộc Ban Dân tộc thành phố sai quy định.

Qua kiểm tra thấy, thực hiện Đề án số 02/ĐA-BDT ngày 14/9/2021 và Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 28/3/2022, Ban Dân tộc thành phố tổ chức các hội nghị thảo luận, tiến hành bỏ phiếu đề xuất bố trí, sắp xếp đối với công chức không giữ vị trí lãnh đạo và lãnh đạo cấp Trưởng và Phó Trưởng phòng.

Số phòng, ban của Ban Dân tộc thành phố, được phê duyệt trước đây là 5 phòng. Thực trạng, ban đã bố trí 8 lãnh đạo cấp phòng gồm 4 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng.

Đến năm 2022, thực hiện phương án sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, Ban Dân tộc thành phố sắp xếp 1 trưởng phòng xuống làm phó trưởng phòng và giữ nguyên 4 phó trưởng phòng là theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và quy định tại Điểm 2, Mục D, Quyết định số 4042/QÐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án sắp xếp, kiện toàn cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội.

UBND thành phố kết luận, công dân áp dụng quy định tại Điểm 2 Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Tất Vinh, nguyên Trưởng ban Dân tộc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, bổ nhiệm số lượng cấp phó các phòng thuộc Ban Dân tộc thành phố vượt quy định, là không đúng. Do đó, nội dung tố cáo là sai.

Bên cạnh đó, công dân tố cáo ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố chỉ đạo ông Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc thành phố công khai tiết lộ danh tính người tố cáo, nội dung tố cáo tại hội nghị ngày 30/8/2022 của Ban Dân tộc thành phố.

Qua xác minh cho thấy, ngày 9/8/2022, Văn phòng UBND thành phố có Phiếu chuyển đơn số 1362/PC-VP gửi Ban Dân tộc thành phố, chuyển đơn của công dân đến Ban Dân tộc thành phố để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngày 30/8/2022, Ban Dân tộc thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi, nắm thông tin, làm rõ nội đơn có tiêu đề “Báo cáo và kiến nghị (lần 2)” ghi ngày 4/5/2022 của ông Nguyễn Đình Thặng để giải quyết đơn kiến nghị do UBND thành phố chuyển đến.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban chủ trì buổi làm việc, giới thiệu thành phần dự buổi làm việc (thành phần hội nghị không có ông Nguyễn Tất Vinh), thông báo nội dung làm việc và giao ông Đào Tiến Ba, Phó Chánh Văn phòng ghi biên bản; giao ông Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra báo cáo về đơn kiến nghị.

Sau khi ông Dương Văn Thi trình bày các nội dung theo đơn kiến nghị, ông Nguyễn Phúc Hải đề nghị ông Thặng phát biểu, cho ý kiến, cung cấp thêm các thông tin, tài liệu về các nội dung kiến nghị, là thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Do đó, UBND thành phố kết luận, nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố chỉ đạo ông Dương Văn Thi, Chánh Thanh tra Ban Dân tộc công khai tiết lộ danh tính người tố cáo, nội dung tố cáo tại hội nghị gặp gỡ, trao đổi, nắm thông tin, làm rõ nội dung đơn có tiêu đề “Báo cáo và kiến nghị (lần 2)” với công dân ngày 30/8/2022 của Ban Dân tộc thành phố, là sai.

Hoàng Long