Vi phạm Luật Tố cáo…

Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kết luận số 35 về nội dung giải quyết đơn tố cáo đối với ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND TP Lào Cai trong việc giải quyết tố cáo và ban hành quyết định giải quyết tố cáo chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Văn bản cho biết: Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra tỉnh, kết quả xác minh nội dung tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận như sau:

Đối với nội dung phản ánh việc UBND TP Lào Cai ngày 16/11/2020 đã thụ lý đơn tố cáo, ngày 6/1/2021 mới có Thông báo số 25 thông báo kết luận giải quyết nội dung tố cáo là quá thời hạn giải quyết tố cáo mà không ra quyết định, văn bản việc gia hạn giải quyết tố cáo cho công dân là vi phạm Điều 30 Luật Tố cáo.

Qua kiểm tra, xác minh và giải trình của người bị tố cáo cho thấy thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày làm việc kể từ ngày 16/11/2020. Theo quy định đến ngày 27/12/2020 phải ban hành kết luận giải quyết tố cáo, nhưng đến ngày 30/12/2020 UBND TP Lào Cai mới ban Kết luận số 931 về kết luận nội dung tố cáo, so với quy định là quá thời hạn 03 ngày.

Như vậy, nội dung công dân phản ánh quá thời hạn nhưng UBND TP Lào Cai không ban hành quyết định hoặc văn bản gia hạn là đúng.

Trách nhiệm về tồn tại trên thuộc về đoàn xác minh đơn tố cáo của công dân chưa tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND TP ban hành văn bản gia hạn.

Đối với nội dung ngày 30/10/2020, UBND TP Lào Cai nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp qua đường bưu điện của công dân đề nghị Chủ tịch UBND TP Lào Cai, Viện Kiểm sát nhân dân TP, Công an TP Lào Cai chỉ đạo phường Xuân Tăng hủy bỏ Thông báo số 164 về việc tiếp tục đôn đốc bà Trương Thị Huệ chấp hành các biện pháp khắc phục vi phạm hành chính để tránh xảy ra thiệt hại tài sản, nhà cửa không bị phá hủy. Chủ tịch UBND TP Lào Cai không áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm để tài sản của công dân bị hủy hoại:

Qua kiểm tra, xác minh và giải trình của người bị tố cáo cho thấy ngày 2/11/2020 UBND TP Lào Cai nhận được đơn kêu cứu của công dân. Sau khi tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thì ngày 11/11/2020, UBND TP Lào Cai ban hành Văn bản số 1866 về việc giải quyết đơn của công dân.

Tại văn bản này Chủ tịch UBND TP Lào Cai đã giao cho Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan giải quyết, trả lời công dân.

Thông báo số 164 ngày 22/10/2020 của UBND phường Xuân Tăng yêu cầu cá nhân bà Trương Thị Huệ phải thực hiện biện pháp khắc phục vi phạm hành chính tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm xong trước ngày 6/11/2020. Ngày 4/11/2020 bà Trương Thị Huệ đã chấp hành biện pháp khắc phục vi phạm hành chính tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm (nơi đang có công dân khác sinh sống).

Do vậy, việc ban hành Văn bản số 1866 ngày 11/11/2020 của UBND TP Lào Cai về việc giải quyết đơn của công dân như trên còn chậm nên chưa kịp thời ngăn chặn được thiệt hại của công dân do thông báo trên gây ra.

Từ đó, nội dung phản ánh của công dân là có cơ sở. Trách nhiệm về tồn tại nêu trên thuộc về lãnh đạo UBND TP Lào Cai và cán bộ trực tiếp tham mưu xử lý văn bản trên.

… Phải bồi thường thiệt hại cho công dân

Từ những kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai căn cứ theo thẩm quyền đã yêu cầu Chủ tịch UBND TP Lào Cai:

Chấn chỉnh và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tồn tại, khuyết điểm của UBND TP Lào Cai trong việc chưa giải quyết các nội dung tố cáo của công dân theo quyết định thụ lý tố cáo; giải quyết tố cáo quá hạn 03 ngày mà không ban hành quyết định hoặc văn bản gia hạn; xử lý và chỉ đạo xem xét giải quyết đơn kêu cứu của công dân còn chậm nên chưa kịp thời ngăn chặn được thiệt hại do Thông báo số 164 ngày 22/10/2020 của UBND phường Xuân Tăng gây ra.

Kiểm điểm, có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm của: Các cán bộ phường Bình Minh trong việc lập và ban hành Thông báo số 113 ngày 30/10/2019 của UBND phường về việc tháo dỡ công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai; Biên bản vi phạm hành chính số 42 ngày 12/11/2019 và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 146 ngày 18/11/2019 của UBND phường Bình Minh.

Các cán bộ thuộc phường Xuân Tăng trong việc ban hành Thông báo số 129 ngày 4/9/2020 và Thông báo số 164 ngày 22/10/2020 của UBND phường.

Xác minh thiệt hại của ông Phạm Viết Cường do việc ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, thông báo đôn đốc thực hiện quyết định hành chính không đảm bảo quy định pháp luật (đã nêu ở trên) nên đã bị bà Trương Thị Huệ tiến hành tháo dỡ nhà gây ra để tiến hành bồi thường cho ông Phạm Viết Cường.

Đồng thời xác định rõ nghĩa vụ hoàn trả vào ngân sách Nhà nước đối với kinh phí bồi thường trên của từng cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017.

Chủ tịch UBND TP Lào Cai khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 31/6/2021.

Nam Dũng