Trước đó, ngày 31/7/2023, UBND thị xã Tân Châu đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ.

UBND thị xã đã giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở những nội dung sai phạm mà kết luận thanh tra đã chỉ ra, để tham mưu UBND thị xã tổ chức thực hiện.

UBND thị xã Tân Châu cho biết, đã chỉ đạo Ban Tiếp công dân, Thanh tra thị xã chấn chỉnh, khắc phục ngay công tác tham mưu cho UBND thị xã để thực hiện tốt hơn về công tác tiếp công dân, cập nhật, ghi chép sổ tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị xã đầy đủ số ngày tiếp đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật Tiếp công dân.

Chỉ đạo cơ quan thanh tra khắc phục, chấn chỉnh kịp thời về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, cũng như cách thức cập nhật ghi chép biên bản cần thể hiện đầy đủ về thể thức và chặt chẽ nội dung theo hướng dẫn nghiệp vụ của ngành. Sổ nhật ký hoạt động đoàn thanh tra ghi cụ thể, chi tiết theo hướng dẫn của Luật Thanh tra năm 2022; việc xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải đảm bảo phê duyệt đúng thời gian theo luật định.

Ngoài ra, UBND thị xã Tân Châu cũng chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh kịp thời về trình tự, thủ tục xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo đúng quy định (biên bản xác minh phải ghi chép đầy đủ nội dung, lưu trữ hồ sơ khiếu nại phải đảm bảo đúng quy định, đạt yêu cầu).

Đối với kiến nghị việc lập quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã chưa kịp thời, chậm so với quy định; việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm (2015, 2016, 2017) chậm so với quy định. Nội dung này, UBND thị xã đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu khắc phục, chấn chỉnh đối với quy hoạch sử dụng đất trong những năm tới. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ tổ chức lập, trình ký thẩm định, phê duyệt đúng thời gian quy định theo Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn bộ, ngành liên quan.

UBND thị xã cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, thống kê báo cáo cá nhân, tổ chức vi phạm tại thời kỳ thanh tra (theo Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP) để xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Về nội dung kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 191 triệu đồng do xác định khối lượng không chính xác giữa thiết kế và dự toán đối với dự án Trường Mầm Non Sao Mai, giảm trừ khi quyết toán dự án với số tiền hơn 156 triệu đồng do vi phạm về đầu tư xây dựng cơ bản 2 gói thầu dự án đường sạt lở bờ bắc kênh Xáng; xử lý công nợ, tất toán các dự án công nợ phải thu, phải trả, UBND thị xã Tân Châu đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng khu vực Tân Châu kiểm tra rà soát, xử lý, khắc phục. Cụ thể:

Đối với việc giảm trừ quyết toán công trình đường sạt lở bờ bắc kênh Xáng, gói thầu số 3, số tiền hơn 122 triệu đồng, đã thực hiện giảm thanh toán hơn 57 triệu đồng, còn lại gần 65 triệu đồng; gói thầu số 12, số tiền hơn 34 triệu đồng, đã thực hiện xong.

Liên quan đến việc thu hồi nộp ngân sách tại công trình Trường Mầm non Sao Mai, số tiền hơn 191 triệu đồng, UBND thị xã đã thực hiện thu hồi số tiền hơn 49 triệu đồng, còn lại gần 142 triệu đồng.

Về danh mục dự án đã quyết toán vốn đầu tư nhưng chưa tất toán tài khoản, chủ đầu tư đã gửi văn bản đến Kho bạc Nhà nước và tất toán tài khoản 5 dự án: Trường Tiểu học A Long An; Trường Tiểu học A Phú Vĩnh điểm chính (Phú An A), Trường Mẫu giáo Phú Vĩnh điểm chính (Phú An A), Trạm Y tế xã Tân An, Trạm Y tế phường Long Châu. Còn lại 4 dự án chưa tất toán tài khoản do dự án còn công nợ.

UBND thị xã Tân Châu cho biết, trong thời gian tới, tổ chức rà soát thống kê tập thể, cá nhân liên quan đến hạn chế, vi phạm thời kỳ (2015 - 2020) theo Công văn số 59/SNV-CCVC ngày 4/8/2023 của Sở Nội vụ để có hướng xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Về xử lý kinh tế, tiếp tục lập thủ tục giảm trừ quyết toán gói thầu số 3 với số tiền gần 65 triệu đồng (công trình đường sạt lở bờ bắc kênh Xáng); tiếp tục lập thủ tục thu hồi nộp ngân sách với số tiền gần 142 triệu đồng (công trình Trường Mầm non Sao Mai); rà soát thực hiện các khoản công nợ theo quyết định phê duyệt quyết toán.

Cảnh Nhật