Số liệu thống kê chưa trùng khớp

Theo số liệu thống kê, kiểm kê hàng năm, diện tích đất công ích của các xã, phường là 137,89ha, gồm Tân Dân 35,86ha; Duy Tân 41,27ha; Lạc Long 24,39ha; Hiệp Sơn 33,34ha; Hiệp An 3,03 ha. Tuy nhiên, theo hồ sơ lưu tại các xã, phường thì tổng diện tích đất công ích của 5 xã, phường do UBND xã, phường quản lý khoảng 156,89ha.

Qua kiểm tra số liệu kiểm kê năm 2019 so với số liệu thống kê năm 2018 tại xã Lạc Long thì thấy, diện tích đất nông nghiệp do UBND xã quản lý giảm từ 74,87 ha xuống còn 24,39 ha, giảm 51,94 ha. Trong khi đó, diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân tăng từ 368,51 ha lên 420,45ha, tăng 51,94 ha. UBND xã Lạc Long không tổng hợp, theo dõi chi tiết diện tích đất công ích do UBND xã quản lý, không cập nhật biến động đất đai thường xuyên.

Ngoài ra, năm 2019, UBND phường Hiệp Sơn kiểm kê đất rừng sản xuất do phường quản lý sang đất rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân diện tích là 14,95 ha. Sai sót này là do khi thực hiện kiểm kê, cán bộ địa chính phường không rà soát chính xác số liệu theo biểu kiểm kê do đơn vị tư vấn thực hiện.

Đoàn thanh tra chỉ ra rằng, UBND xã, phường chưa tổ chức triển khai chuyên đề về Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn, thực hiện Luật Đất đai. Các địa phương tổ chức đấu thầu đất công điền do UBND xã, phường quản lý thực hiện chưa đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường chưa tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai. Các địa phương chưa theo dõi, tổng hợp kịp thời về biến động đất đai, đồng thời chưa tổ chức thực hiện việc kê khai đăng ký quỹ đất theo quy định, chưa gửi báo cáo thống kê đất đai về Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã. Các địa phương lữu trữ hồ sơ quản lý về đất đai chưa đầy đủ, khoa học.

Vi phạm diễn ra phổ biến

Công tác quản lý, kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những vi phạm đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất công điền do UBND xã, phường quản lý chưa thường xuyên, liên tục.

Qua thanh tra cho thấy, UBND phường Tân Dân có 24/39 trường hợp vi phạm chưa thực hiện biện pháp khắc phục hoặc tái vi phạm. 4 trường hợp nhận khoán thầu trồng cây hàng năm, nhưng tự ý sử dụng vào mục đích bến bãi và sửa chữa tầu sông. 2 trường hợp tự ý sử dụng đất vào mục đích tập kết nguyên vật liệu.

Nội dung hợp đồng đã ký giữa UBND các xã, phường và các hộ gia đình, cá nhân không được thực hiện đúng, cụ thể tại phường Duy Tân có 3 hợp đồng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Một số hợp đồng do UBND xã, phường lập chưa đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai, cụ thể UBND xã Lạc Long lập và ký 12 hợp đồng cho phép các hộ gia đình, cá nhân nhận thuê đất đào ao, thả cá và trồng cây lâu năm. 71 hợp đồng tại xã Lạc Long và 61 hợp đồng tại phường Hiệp An thiếu nội dung tính tiền theo giá thóc quy định hàng năm của tỉnh. 7 hợp đồng tại xã Lạc Long đã hết hạn, nhưng chưa tổ chức đấu thầu theo quy định vẫn giao cho các hộ sử dụng và thu sản lượng hàng năm.

Năm 2018, 2019, các xã, phường thu tiền khoán thầu, đấu thầu chưa tính theo giá thóc quy định của tỉnh Hải Dương tại thời điểm thu hàng năm. UBND các xã, phường thu hoa lợi công sản trong 5 năm bao gồm thu hợp đồng và phương án không được kế toán đơn vị hạch toán, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, gồm xã Lạc Long hơn 370 triệu đồng, phường Hiệp An hơn 589 triệu đồng, phường Hiệp Sơn 204 triệu đồng.

Thêm vào đó, kế toán đơn vị hạch toán và nộp ngân sách chưa đúng theo quy định số tiền thu hoa lợi công sản sang mục các khoản đóng góp khác với số tiền hơn 795 triệu đồng, gồm phường Tân Dân gần 63 triệu đồng, phường Duy Tân hơn 732 triệu đồng.

Hoàng Long