Nhiều chi tiêu sai quy định

Như Báo Thanh tra phản ánh, Kết luận thanh tra số 412/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Hải Dương chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Ninh Giang. Đáng nói là, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực chi ngân sách Nhà nước cũng diễn ra hết sức phổ biến.

UBND xã Tân Phong, Trường Mầm non Quang Hưng chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ. Quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ Thông tư 01/2010/TT-BTC, ngày 06/01/2010 đã hết hiệu lực như Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, Mầm non Quyết Thắng, Mầm non Ninh Hải.

Nhiều trường chưa quy định cụ thể nội dung chi, mức chi các khoản thu khác trong Quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định như Tiểu học Hồng Thái, THCS Hưng Long…

Một số đơn vị thực hiện chưa đầy đủ việc công khai ngân sách Nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính như THCS Quang Hưng; THCS Hưng Long; Tiểu học Hồng Thái; Tiểu học Vĩnh Hòa; Mầm non Quyết Thắng; Mầm non Ninh Hải; UBND xã Vạn Phúc, UBND xã Tân Phong, UBND thị trấn Ninh Giang…

Thực hiện chế độ chi tổ chức hội nghị chưa đúng theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương, như: Phòng Tư pháp chi tiền ăn cho đại biểu hưởng lương, mua nước uống hóa đơn tính theo đơn vị đại biểu; nhiều đơn vị không mua nước uống cho đại biểu, chi bằng tiền cho các đại biểu.

Trường Tiểu học Hồng Thái chưa nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ tiền trông xe đạp. Trường THCS Quang Hưng chưa nộp tiền thuế GTGT, TNDN từ tiền dạy thêm, trông xe theo Hướng dẫn số 966/SGDĐT-KHTC ngày 13/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo yêu cầu của đoàn thanh tra huyện, tháng 3/2020, các trường đã nộp vào ngân sách khoản tiền thuế nêu trên.

Trường Tiểu học Vĩnh Hòa sử dụng tiền học 2 buổi/ngày mua sắm cơ sở vật chất cho nhà trường, không phục vụ cho việc học 2 buổi/ngày là thực hiện chưa đúng Công văn số 538/SGDĐT-KHTC ngày 16/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Trường THCS Văn Hội, Hưng Long mua nước uống cho học sinh không có hóa đơn.

Bên cạnh đó, việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, đoành thanh tra kiểm tra xác xuất tại 11 đơn vị là chủ đầu tư, gồm UBND huyện Ninh Giang và 10 UBND xã thuộc huyện Ninh Giang, qua đó cũng phát hiện nhiều sai phạm.

Yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm đất đai

Trên cơ sở vi phạm phát hiện qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Hải Dương đề nghị Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang chỉ đạo việc đôn đốc các đơn vị nộp 947.228.000 đồng về tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tra tỉnh và giảm trừ quyết toán khi thực hiện quyết toán các công trình là 492.368.000 đồng.

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, đồng thời rà soát, tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, đề xuất các giải pháp xử lý nợ đọng phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm rà soát các hộ kinh doanh được UBND huyện cho thuê đất, kịp thời chuyển thông tin người nộp thuế cho Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh lập bộ thuế theo quy định. Kiểm tra việc sử dụng đất đối với hộ ông Lương Đắc Phượng nhận chuyển nhượng tài sản trên đất của bà Đỗ Thị Lượt, tham mưu cho UBND huyện xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trưởng phòng, ban, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường học và cá nhân liên quan về những hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra.

UBND các xã, thị trấn xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công theo quy định và đôn đốc các đơn vị thi công nộp số tiền phải thu về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

UBND thị trấn Ninh Giang có biện pháp kiên quyết xử lý đối với các hộ: Ông Bùi Đức Lân và ông Hà Văn Phúc sử dụng trái phép 23.340m2 đất ven sông Thái Bình.

UBND xã Tân Phong chấm dứt việc giao cho các thôn sử dụng tiền thu được từ việc cho các hộ nhận khoán đất công điền do UBND xã quản lý, thực hiện thu, quản lý và sử dụng theo quy định. Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu giao cho các thôn thu, quản lý, sử dụng số tiền thu được của 268 hộ nhận khoán đất công điền từ năm 2015 đến 2020.

Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có trách nhiệm: Thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác theo đúng hướng dẫn số 966/SGDĐT- KHTC ngày 13/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo; thu học phí của học sinh phải cấp hóa đơn thu tiền cho từng học sinh; không giao cho Hội cha mẹ học sinh hoặc giáo viên quản lý và sử dụng các khoản thu khác; nộp đầy đủ, kịp thời tiền thuế vào ngân sách theo quy định; mua nước cho học sinh phải có hóa đơn theo quy định; sử dụng tiền học 2 buổi/ngày theo đúng quy định.

Hoàng Long