Qua thanh tra, bên cạnh chỉ ra các mặt tích cực, tại Kết luận số 23/KL-TTr, ngày 5/9/2023, Thanh tra tỉnh Sơn La cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Thực hiện chưa đúng quy định về thanh tra, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn

Kiểm tra hồ sơ 11 cuộc thanh tra thực hiện năm 2021 và 2022, cho thấy việc ghi chép nhật ký đoàn thanh tra chưa đảm bảo, không ghi hết các nội dung công việc đã thực hiện từ khi có quyết định thanh tra đến khi bàn giao hồ sơ theo quy định. 

Có 1 cuộc thanh tra ban hành báo cáo kết quả thanh tra quá thời hạn; 1 cuộc ban hành kết luận chậm thời gian; 3 cuộc cử trưởng, phó đoàn thanh tra giám sát hoạt động đoàn thanh tra không đúng theo quy định; 4 cuộc không cử công chức giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

Trong việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn, thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, có sai sót. 

Một số vụ việc tiếp công dân không kiểm tra nhân thân về người đến kiến nghị, phản ánh theo quy định.

Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, có 6 đơn kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng không hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Một số đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện, nhưng các phòng, ban được giao tham mưu giải quyết trực tiếp ban hành văn bản trả lời công dân, chưa đảm bảo đúng thẩm quyền. 

Các cơ quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết 2 đơn có thủ tục còn thiếu, chưa đảm bảo quy định. 

Nhiều hạn chế, vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách 

Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách của UBND huyện và một số đơn vị trong năm 2022. Riêng nội dung chi đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản, đoàn thực hiện thanh tra năm 2021, 2022 và một số dự án, công trình triển khai đầu năm 2023. 

Trong công tác quản lý, điều hành thu ngân sách còn có một số tồn tại, hạn chế. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tuy vượt kế hoạch dự toán UBND tỉnh giao nhưng còn có một số khoản thu chưa đạt chỉ tiêu pháp lệnh, như: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương; thuế thu nhập cá nhân; thu lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí. 

Công tác thu nợ thuế chưa được giải quyết triệt để, vẫn còn doanh nghiệp nợ tiền thuê đất kéo dài nhiều năm, mặc dù chi cục thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế và báo cáo, đề xuất với UBND huyện xử lý thu hồi đất đối với các doanh nghiệp thuê đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất. 

Một số doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất tính đến 31/12/2022: Công ty TNHH TM-DV Giàu Sang nợ hơn 311,2 triệu đồng; HTX Vận tải Đại Duyên nợ 81,6 triệu đồng; Công ty CP May Tây Bắc đến nay không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nợ hơn 174,2 triệu đồng. 

Về chi ngân sách có một số vi phạm.

Đối với chi đầu tư, tiến hành thanh tra 116 dự án, công trình được UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) huyện làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư, có tổng giá trị xây lắp gần 287,3 tỉ đồng.

Kiểm tra hồ sơ dự toán, nghiệm thu, thanh toán và thực tế thi công, phát hiện có 3 công trình thi công chậm tiến độ.

Trong công tác lập dự toán, nghiệm thu, thanh toán một số hạng mục công việc ở 14 dự án, công trình chưa đảm bảo, chưa đúng thực tế, với tổng giá trị 253.048.294 đồng. 

Về chi thường xuyên, việc triển khai nhiệm vụ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 của huyện còn chậm, tỷ lệ giải ngân thanh toán nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương được giao bổ sung đạt thấp (19%), số kinh phí chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2023 lớn (70.360,491 triệu đồng). 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thanh toán tiền thu nhập tăng thêm theo cơ chế tự chủ năm 2022 chưa có biên bản đánh giá xếp loại hàng tháng kèm theo chứng từ thanh toán; chưa thực hiện trích 40% cải cách tiền lương trong tổng số thu phí thẩm định quyết toán theo quy định 23.427.800 đồng. 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng dự toán, thanh toán không đúng định mức kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện Quỳnh Nhai 20.314.517 đồng; chưa thực hiện trích 40% cải cách tiền lương trong tổng số thu phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình 11.479.068 đồng…

Yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân

Thanh tra tỉnh Sơn La đã xử lý thu hồi nộp vào ngân sách 134.329.958 đồng do Ban QLDA ĐTXD huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng nghiệm thu, thanh toán sai quy định tại 4 dự án, công trình; giảm trừ thanh toán 87.796.788 đồng do dự toán, nghiệm thu, thanh toán sai quy định đối với 11 dự án, công trình do Ban QLDA ĐTXD huyện thực hiện.

Yêu cầu Ban QLDA ĐTXD huyện tổ chức thi công bổ sung khối lượng gói thầu số 12, công trình xây dựng điểm trường xã Nậm Ét, giá trị 29.023.390 đồng. 

Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện trích lập quỹ cải cách tiền lương năm 2022 theo đúng quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai chỉ đạo thu hồi dứt điểm nợ đọng tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp cố tình chây ỳ, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Yêu cầu UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, tồn tại, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Trần Kiên