Theo đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận số 369/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2019.

Được biết, ông Dương Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang từ ngày 1/1/2019 đến nay. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành theo quy định, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy được giao. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành; kế hoạch - tài chính, thanh tra, xây dựng cơ bản; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra Sở, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Quá trình thanh tra phát hiện sai phạm như, việc xây dựng kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác hằng năm của Sở còn chậm, chưa đúng quy định theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Nội dung kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác không nêu rõ cụ thể vị trí, đối tượng, đơn vị, thời gian chuyển đổi. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng được thực hiện không triệt để.

Thậm chí, một số trường hợp đã công tác nhiều năm tại một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác nhưng không thực hiện chuyển đổi theo quy định.

“Việc rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền quản lý không được Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện thường xuyên hằng năm là không đúng quy định tại Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang”, Thanh tra tỉnh kết luận rõ.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch chức danh Chi cục trưởng một số Chi cục trực thuộc Sở là không đúng thẩm quyền, vi phạm Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Ngoài ra, việc quy hoạch không đủ số lượng một số chức danh, không kịp thời rà soát đưa ra khỏi quy hoạch đối với trường hợp quá tuổi, các trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ tương đương, một số trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch không rõ lý do… là thực hiện không đúng hướng dẫn của Tỉnh uỷ Tỉnh Bắc Giang, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang.

Kết luận thanh tra số 369/KL-TTr nêu, việc công khai minh bạch trong lĩnh vực tài chính ngân sách thực hiện không đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Một số vi phạm cụ thể như không thực hiện công khai quyết toán tại một số chi cục, không thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, công khai thiếu báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán,…

Bên cạnh đó, các quy định về kê khai và công khai tài sản thu nhập theo quy định của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh cũng không được thực hiện nghiêm. Cụ thể, vi phạm như không ban hành quyết định phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở chỉ phê duyệt danh sách các đối tượng thuộc diện kế khai ở khối Văn phòng Sở; không ban hành kế hoạch công khai bản kê khai tài sản thu nhập; xác nhận bản kê khai không đúng thẩm quyền, không thực hiện việc tiếp nhận và xác nhận đầy đủ vào các bản kê khai…

Thậm chí, một số trường hợp kê khai muộn, không đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của bản kê khai nhưng không được phát hiện chấn chỉnh và kiểm soát chặt chẽ.

Ngoài ra, việc xây dựng kế hoạch phòng, tham nhũng hàng năm của một số Chi cục còn chung chung, chưa xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chưa đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại đơn vị.

Được biết, Đoàn thanh tra của Bộ nội vụ cũng tiến hành thanh tra nội dung bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và đã có kết luận thanh tra. Do đó, Thanh tra tỉnh không xem xét về nội dung này.

Hoàng Long