Tại Sở NN&PTNT TP Hồ Chí Minh, công tác thanh tra chuyên ngành được giao cho các chi cục thực hiện, Thanh tra Sở chỉ thực hiện công tác thanh tra hành chính. 

Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thực hiện 23 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 540 đối tượng. Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 60 đối tượng, tổng số tiền xử phạt là 430.500.000 đồng. Ngoài ra, chi cục còn tổ chức 04 cuộc kiểm tra đột xuất với 10 đối tượng, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 10 đối tượng với tổng số tiền xử phạt là 132.500.000 đồng. 

Thanh tra Bộ đã kiểm tra 04 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện (01 hồ sơ năm 2020, 01 hồ sơ năm 2021 và 02  hồ sơ năm 2022). Một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi thiếu nội dung thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và quá thời hiệu thi hành; chi cục chưa có biện pháp xử lý cương quyết đối với tổ chức bị xử phạt có biểu hiện trốn tránh, trì hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đối tượng thanh tra có hành vi vi phạm phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm (thuốc thú y hết hạn sử dụng, thuốc thú y không có trong danh mục, thuốc y tế sử dụng phòng, chữa bệnh cho  động vật) nhưng đến thời điểm thanh tra đối tượng thanh tra chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; không có biên bản thu giữ hàng hoá vi phạm khi chi cục thu giữ và lưu tại kho.

Tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, năm 2020, chi cục thực hiện 62 cuộc kiểm tra theo kế hoạch tại 715 cơ  sở, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 09 tổ chức, cá nhân với tổng  số tiền phạt 54.392.600 đồng. Năm 2021, 2022, chi cục thực hiện 15 cuộc thanh  tra, 108 cuộc kiểm tra đối với 1.010 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực  trồng trọt và bảo vệ thực vật;  

Thanh tra Bộ đã kiểm tra 10 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do chi cục thực hiện, trong đó có 05 hồ sơ năm 2020, 02 hồ sơ năm 2021 và 03 hồ sơ năm 2022. 

Theo nhận định của đoàn thanh tra, một số hồ sơ được kiểm tra có biên bản vi phạm hành chính và quyết  định xử phạt vi phạm hành chính không đúng theo mẫu quy định; việc lập biên bản vi phạm hành chính không đúng thời gian quy định; biên bản vi phạm hành chính ghi nhận quyền giải trình cho đối tượng không đúng theo quy định. 

Tại Chi cục Thủy sản, trong năm 2020, Chi cục Thủy sản không tiến hành thanh tra mà chỉ tiến  hành các cuộc kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất (02 cuộc kiểm tra tại  20 cơ sở và 04 cuộc kiểm tra đột xuất tại 04 cơ sở); năm 2021, chi cục thực hiện 01 cuộc kiểm tra tại 07 cơ sở; 03 cuộc kiểm tra đột xuất tại 09 cơ sở; 02 cuộc  thanh tra tại 10 cơ sở; năm 2022, chi cục thực hiện 03 cuộc kiểm tra tại 27 cơ sở,  03 cuộc kiểm tra đột xuất tại 03 cơ sở, 05 cuộc thanh tra tại 05 cơ sở và 01 cuộc  thanh tra đột xuất tại 01 cơ sở; 

Thanh tra Bộ đã kiểm tra 10 hồ sơ thanh tra do chi cục thực hiện trong các năm  2020, 2021, 2022. Theo đó, chi cục đã lập biên bản vi phạm hành chính không kịp thời; một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa đúng với hành vi vi  phạm.

Hoàng Nam