Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN trên địa bàn thời gian qua, Thanh tra thành phố đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Nông dân thành phố, các hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố và các quận huyện thực hiện tuyên truyền pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN trên 155 hội nghị cho 21.819 lượt cán bộ, công chức và nhân dân. Trong đó tập trung vào các luật: Luật Tố cáo năm 2018; Luật PCTN năm 2018, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, các nghị định, thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

UBND thành phố đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường tính công khai, minh bạch trong các hoạt động, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, tổ chức cán bộ, tài chính ngân sách, đấu thầu, xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng, ngừa tham nhũng. 

Chánh Thanh tra Bùi Hùng Thiện cho biết: Năm 2022, Thanh tra thành phố đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cộng tác giám sát nhằm phát hiện các hành vi, vụ việc tham nhũng. Qua đó, xử lý nghiêm theo quy định đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.  

Thanh tra thành phố đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thu hồi tiền, tài sản tham nhũng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với tổng số tiền trên 6.593 triệu đồng, thu hồi trong giai đoạn điều tra là trên 4.251 triệu đồng, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong kỳ có 3 người. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi bốc thăm xác minh kê khai tài sản thu nhập. Ảnh: Kim Thành 

UBND thành phố đã giao Thanh tra thành phố tiến hành xác minh tài sản, thu nhập theo quy định Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/7/2020 của Chính phủ. 

Năm 2022, Thanh tra thành phố đã triển khai, hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của 50.732 lượt cán bộ, công chức (bình quân 12.683 người/năm) tại 84 đơn vị là đối tượng phải kê khai theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, năm 2021, Thanh tra thành phố tham mưu UBND thành phố triển khai Cuộc thi Tìm hiểu Luật PCTN do Thanh tra Chính phủ tổ chức. Qua đó, thành phố Hải Phòng đạt Giải Nhất tập thể, Thanh tra thành phố Hải Phòng được nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra.

Thanh tra thành phố thường xuyên hướng dẫn, tập huấn cho các tổ chức thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND thành phố và các cơ quan liên quan khi có yêu cầu.

Công tác tổng hợp, báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo chất lượng.

Năm 2022, Thanh tra thành phố đã tiến hành 12 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thực hiện pháp luật về PCTN tại 23 lượt đơn vị quận, huyện, sở, ngành; đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các tồn tại, sai phạm trong việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật; tham mưu chấm điểm chỉ số PCTN cấp tỉnh của thành phố.

Thực hiện Luật PCTN 2018, Thanh tra thành phố đã tham mưu cho thành phố tổ chức 155 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN. Đồng thời, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các văn bản liên quan.

Trong nhiệm kỳ, Thanh tra thành phố đã thực hiện nghiên cứu Đề tài Khoa học cấp thành phố “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng” và đã được nghiệm thu, triển khai.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, ngày 4/1/2023, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Thanh tra thành phố, cá nhân Chánh Thanh tra thành phố và Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra thành phố; 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Thanh tra thành phố cũng được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Thanh tra Chính phủ và Cờ Thi đua của UBND thành phố; tặng Bằng khen của Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể và 18 cá nhân; UBND thành phố tặng Cờ Thi đua cho 8 tập thể, Bằng khen cho 16 tập thể và 22 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố công nhận 7 tập thể Lao động xuất sắc, Chánh Thanh tra tặng Giấy khen 65 tập thể, 175 cá nhân...

Kim Thành