Kết luận thanh tra nêu rõ, Chi cục THADS huyện Thanh Trì (Chi cục) thực hiện tương đối tốt, đúng quy định về việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN; thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, các chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp, của Cục THADS Hà Nội về PCTN; thực hiện cơ bản đúng quy định về công khai, minh bạch hoạt động tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công, hoạt động giải quyết công việc của Chi cục; thực hiện cơ bản việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác, tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện việc xây dựng các chế độ định mức, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, chuẩn mực đạo đức chấp hành viên đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình chung của đơn vị; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN.

Tuy nhiên, trong năm 2022, Chi cục chưa thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017.

Chi cục chưa có báo cáo kiểm kê tài sản theo quy định của Luật Kế toán, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo quy định tại Điều 130 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, chưa công khai, minh bạch hoạt động quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công, chưa có văn bản công khai về tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

Các chứng từ thanh toán tiền sửa chữa xe ô tô còn thiếu hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản giao xe, nhận xe của cơ sở sửa chữa... là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 5, Điều 12 Quy chế quản lý, bảo quản, sử dụng tài sản Nhà nước của Chi cục.

Chi cục trưởng chưa thực hiện phân công địa bàn cho chấp hành viên không giữ chức vụ lãnh đạo phụ trách một hoặc một số đơn vị hành chính cấp xã là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 6 Quyết định số 144/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 của Tổng cục THADS.

Điều đáng nói, năm 2022, tỉ lệ án của chi cục trưởng là 5 án, chỉ chiếm 1,32% mức bình quân của chấp hành viên, là chưa đảm bảo định mức tối thiểu 20% án so với mức bình quân theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 144/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2022 của Tổng cục THADS.

Đối với việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng, năm 2021 có 1 đơn tố cáo chấp hành viên Khổng Trường An có hành vi bưng bít thông tin, không cho chuộc lại tài sản, bán đấu giá tài sản với giá rẻ hơn giá thị trường. Chi cục nhận được đơn tố cáo lần 1 vào ngày 29/11/2021, đến ngày 28/12/2021, Chi cục mới ban hành quyết định thụ lý tố cáo, là chậm 17 ngày so với thời hạn quy định tại khoản 1, Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018.

Bên cạnh đó, Chi cục chưa lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 37 Luật PCTN.

Kết luận cũng chỉ ra có 7 bản kê khai chưa đầy đủ thông tin về tài sản, 8 bản kê khai hàng năm chưa kê khai các thông tin và giải trình chi tiết về các biến động tài sản tại phần III mẫu kê khai tài sản, quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Các tồn tại, vi phạm trên thuộc trách nhiệm của chi cục trưởng, kế toán và công chức được phân công nhiệm vụ của Chi cục THADS huyện Thanh Trì.

Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu và kiến nghị Chi cục THADS huyện Thanh Trì khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã được kết luận; tổ chức họp kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót đã được kết luận.

Cục THADS TP Hà Nội chỉ đạo Chi cục THADS huyện Thanh Trì thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra.

Tăng cường kiểm tra đối với các chi cục trực thuộc về việc thực hiện pháp luật về PCTN; chỉ đạo các chi cục thực hiện tự kiểm tra các mặt công tác để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các tồn tại, thiếu sót.

Tổng cục THADS tăng cường công tác kiểm tra toàn diện đối với các cơ quan THADS địa phương, chú trọng kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch PCTN, đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ PCTN đã đề ra.

Chỉ đạo các cơ quan THADS địa phương tăng cường công tác tự kiểm tra về việc chấp hành quy định pháp luật về PCTN.

Bảo Anh