Công dân tố cáo UBND quận Hà Đông vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho ông Nguyễn Ngọc Oánh và ông Nguyễn Ngọc Anh năm 2017 trên địa bàn phường La Khê, quận Hà Đông (công dân không trình bày cụ thể).

Công dân cho rằng, thửa đất số 119, tờ bản đồ số 42, diện tích 265,3m2 mà ông Nguyễn Ngọc Oánh và ông Nguyễn Ngọc Oanh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc là đất Hợp tác xã La Khê, gia đình ông Nguyễn Ngọc Oánh tự ý chiếm của hợp tác xã.

Căn cứ vào báo cáo của Thanh tra thành phố và các tài liệu có liên quan, UBND thành phố kết luận, diện tích 265,3m2 đất thuộc thửa đất số 119, tờ bản đồ số 42 do ông Nguyễn Ngọc Oánh và ông Nguyễn Ngọc Anh (con trai ông Oánh) sử dụng có nguồn gốc là đất ao thuộc một phần thửa số 321, tờ số 9, diện tích 7.896m2 do Hợp tác xã Nông nghiệp La Khê quản lý theo bản đồ xã đo đạc năm 1985, bản đồ không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Năm 1994, Hợp tác xã Nông nghiệp La Khê tổ chức họp, đấu thầu ao thả cá, theo đó ông Nguyễn Hữu Lăng (bố ông Nguyễn Ngọc Oánh) trúng thầu 1 phần diện tích ao của hợp tác xã.

Từ năm 1995-1997, Hợp tác xã Nông nghiệp La Khê không bàn giao diện tích đất trên cho UBND xã Văn Khê (nay là UBND phường La Khê) quản lý, sử dụng theo quy định, để ông Lăng chiếm đất, xây nhà, diện tích nhà là 96m2.

Việc vi phạm về đất đai này không bị xử lý thu hồi, hộ ông Lăng, ông Oánh tiếp tục sử dụng liên tục đến năm 2017.

Nội dung công dân phản ánh thửa đất số 119, tờ bản đồ số 42, diện tích 265,3m2, ông Nguyễn Ngọc Oánh và ông Nguyễn Ngọc Anh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất có nguồn gốc là đất của Hợp tác xã La Khê, gia đình ông Nguyễn Ngọc Oánh tự ý chiếm của hợp tác xã, là đúng.

Năm 1998, thửa đất của hộ ông Lăng, ông Oánh sử dụng được cập nhật vào bản đồ xã Văn Khê, được Sở Địa chính Hà Tây xác nhận ngày 4/12/2000, sổ mục kê và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Hà Đông đã được phê duyệt năm 2014. Theo đó, thửa đất số 119, tờ bản đồ số 42 nêu trên chủ sử dụng là ông Nguyễn Ngọc Oánh (con trai là Nguyễn Ngọc Anh), là đất ở đô thị.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: “Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau: a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó… b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a khoản này thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”; thì thửa đất của ông Nguyễn Ngọc Oánh và ông Nguyễn Ngọc Anh đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Do vậy, UBND thành phố xác định, việc UBND quận Hà Đông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho ông Nguyễn Ngọc Oánh và ông Nguyễn Ngọc Anh, là đúng.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo là sai.

Hoàng Long