Trong số 2.650 lượt công dân mà các cơ quan hành chính trên địa bàn TP Cần Thơ đã tiếp trong năm 2022 thì Ban Tiếp công dân TP tiếp 189 lượt; Thanh tra TP tiếp 5 lượt; các quận, huyện tiếp 2.250 lượt và các sở, ngành tiếp 206 lượt công dân.

Về nội dung tiếp công dân, theo báo cáo, công dân liên hệ để biết kết quả xử lý đơn đã gửi cho các cơ quan hành chính Nhà nước và được hướng dẫn nội dung liên quan đến các lĩnh vực hành chính, tư pháp, văn hóa - xã hội.

Cụ thể: Trình bày thắc mắc hoặc gửi đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tập trung đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, nhà ở, đất ở; tranh chấp tài sản; phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và một số nội dung liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng, xuất bản, tần số vô tuyến điện, viễn thông; phản ánh liên quan đến chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19; tố cáo cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ…

Theo đánh giá của UBND TP Cần Thơ, công tác tiếp công dân trên địa bàn TP có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo.

Bên cạnh đó, việc đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được chú trọng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện.

Ngân Nga