Thực hiện chấm thầu có nội dung không đúng quy định

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra thiếu sót của UBND thị xã Nghi Sơn là lập dự toán kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đúng, cần điều chỉnh giảm hơn 20 tỷ đồng, chưa thực hiện một số nội dung công việc, chưa lập chưa xác định khối lượng, đơn giá dự toán bổ sung trong DA .

Trước những sai phạm này, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn chỉ đạo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư thị xã Nghi Sơn của DA kiểm điểm trách nhiệm với thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra trong tham mưu lập khái toán chi phí GPMB đề nghị xem xét điều chỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc mà thanh tra đã chỉ ra, xây dựng trình dự toán chi phí GPMB đúng quy định.

Đối với BQLDA khu vực, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các vi phạm, thiếu sót, nêu trong kết luận thanh tra đối với các thành viên theo Quyết định số 21/QĐ-BQLDAKV ngày 9/8/2017 của BQLDA khu vực về việc kiện toàn chuẩn bị DA phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu DA đô thị Tĩnh Gia - Thanh Hóa và Quyết định 72A/QĐ-BQLDAKV ngày 10/10/2018 về việc thành lập tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất các gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các báo cáo thành phần và thiết kế bản vẽ thi công cho 30% giá trị của DA.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân theo chức năng tham mưu và nhiệm vụ được phân công tại các văn bản chỉ đạo, quyết định giao việc của Giám đốc BQLDA khu vực giai đoạn 2016-2020, liên quan đến việc không phối hợp, không tham mưu phương án, vị trí tuyến công trình chưa phù hợp phải điều chỉnh cục bộ, dẫn tới chậm tiến độ thực hiện DA, giảm hiệu quả đầu tư. Tham mưu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thực hiện chấm thầu có nội dung không đúng quy định và vi phạm Luật Đấu thầu.

Căn cứ vào nhiệm vụ phân công trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với phòng nghiệp vụ, tổ chức kiểm điểm, chức trách nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, cá nhân trong việc sai, kiểm đếm hiện trường, nghiệm thu, giám sát thực hiện và kiểm soát lập chi phí GPMB giai đoạn nghiên cứu khả thi không chính xác. Giảm trừ giá trị chi phí cắm cọc GPMB hơn 95 triệu đồng khi phê duyệt quyết toán. Căn cứ vào hợp đồng đã ký với đơn vị tư vấn liên quan đến việc lập chi phí GPMB giai đoạn nghiên cứu khả thi có hình thức xử lý, khắc phục.

Kiến nghị Sở Xây dựng có biện pháp xử lý liên quan đến vi phạm pháp luật trong công tác tư vấn xây dựng của đơn vị tư vấn. Xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kết luận gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 15/10/2021 để theo dõi, xử lý sau thanh tra.

Từng chỉ định đơn vị sự nghiệp rà phá bom mìn làm tăng thu ngân sách

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý trách nhiệm Giám đốc BQLDA khu vực giai đoạn tháng 11/2017 - 7/2020, Trưởng ban DA Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu DA đô thị Tĩnh Gia - Thanh Hóa trong công tác chỉ đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm mà thanh tra đã chỉ ra.

Chỉ đạo Hội đồng Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi về điều chỉnh chủ trương DA Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu DA đô thị Tĩnh Gia - Thanh Hóa lập theo Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Yêu cầu các đơn vị liên quan tham mưu có ý kiến tham gia, đánh giá cụ thể, đặc biệt đối với lĩnh vực chuyên môn phụ trách khi trình thẩm định trước trước khi điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh nội dung đầu tư.

Chỉ đạo thị xã Nghi Sơn, BQL Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, BQLDA khu vực, các thành phần có liên quan thực hiện nghiêm kiến nghị trong kết luận thanh tra.

Được biết, ông Nguyễn Minh Hoàng, từng làm Giám đốc BQLDA khu vực giai đoạn tháng 11/2016 - 7/2020. Sau đó, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc.

Ngày 4/9/2020, ông Nguyễn Minh Hoàng được HĐND bầu làm Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc thay cho ông Nguyễn Văn Luệ về nghỉ chế độ.

Trước đó, liên quan đến DA Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu DA đô thị Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh “Có hay không việc rà phá bom mìn gây lãng phí ngân sách Nhà nước?”; “Chỉ định đơn vị rà phá bom mìn làm tăng chi ngân sách?”. Nội dung phản ánh Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 sửa đổi khoản 2, Điều 1 Quyết định 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ. Theo đó, mức hưởng sinh hoạt phí là 180.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ.

Thế nhưng, tại DA Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu DA đô thị Tĩnh Gia - Thanh Hóa, do BQLDA khu vực làm chủ đầu tư, được sử dụng nguồn vốn vay và ngân sách tỉnh được yêu cầu thực hiện việc rà phá bom mìm, vật nổ trong năm 2020, với diện tích khoảng 85ha (thuộc nhóm II). Chủ đầu tư đã lựa chọn, chỉ định nhà thầu thi công rà phá bom mìn, vật nổ là Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (đơn vị sự nghiệp của Bộ Quốc phòng) thì giá nhân công được tính theo từng bậc thợ.

Cụ thể, phụ lục giá nhân công ở khâu “máy rò nông”, “máy rò bom trên cạn”, “máy dò bom dưới nước”, “thuyền cao su trung 3208” phải sử dụng bậc thợ QNCN 8/10 có giá 329.519 đồng/ngày công; giá nhân công “thuyền Compsit VS-600”, “thiết bị hút, sói bùn cát” sử dụng bậc thợ QNCN 5/10, giá 286.538 đồng/ngày công. So sánh với Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg ngày 21/5/2013 của Thủ tướng về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 1 Quyết định 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ “mức hưởng sinh hoạt phí chỉ 180.000 đồng/người/ngày”. Như vậy, việc lựa chọn đơn vị sự nghiệp vào thực hiện công tác rà phá bom mìn ở DA này đã làm tăng chi ngân sách Nhà nước.

Nếu chủ đầu tư BQLDA khu vực lựa chọn, chỉ định đơn vị rà phá bom mìn, vật nổ là các đơn vị biên chế của Bộ Quốc phòng, không phải là đơn vị sự nghiệp và áp dụng đúng với tinh thần của Quyết định số 30/2013 của Thủ tướng thì giá nhân công không bị tăng (gấp khoảng 1,5 gần và gần gấp 2 lần), sẽ tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng ở DA này.  Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng chi ngân sách Nhà nước của DA này dưới thời ông Nguyễn Minh Hoàng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh