Kết luận thanh tra số 27/KL-TTra ngày 26/1/2024 của Thanh tra Sở Y tế xác định, Doanh nghiệp Tư nhân Hóa mỹ phẩm Tây Đô chưa xuất trình được phiếu kiểm nghiệm bán thành phẩm đối với một số chỉ tiêu như định tính, chì, arsen, kích ứng da, giới hạn nhiễm khuẩn… tiêu chuẩn chất lượng của thành phẩm thiếu chỉ tiêu giới hạn về độc tố thủy ngân; tên sản phẩm có cụm từ “sạch mụn” là không phù hợp.

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ 4 lô mẫu sản phẩm: Kem dưỡng trắng da toàn thân Snow, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm số 172/23/CBMP-CT ngày 13/9/2023, số lô: TTS0122; kem dưỡng trắng da mặt Snow, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm số 171/20/CBMP-CT ngày 28/8/2020, số lô: TMS0122; kem ngăn ngừa nám Jico, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm số 169/20/CBMP-CT ngày 28/8/2020, số lô: NJ0122; kem sạch mụn Kane, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm số 031/23/CBMP-CT ngày 23/2/2023, số lô: MK0122.

Kết quả cho thấy, cả 4 sản phẩm có giấy chứng nhận phân tích nguyên liệu, phụ liệu phù hợp với hồ sơ lô sản phẩm. Tuy nhiên, trong hồ sơ lô thể hiện số lượng cân nguyên, phụ liệu theo công thức, không thể hiện số lượng cân thực tế; nguyên liệu, phụ liệu đầu vào không được kiểm tra về chất lượng...

Tại Kết luận thanh tra số 28/KL-TTra ngày 26/1/2024, Thanh tra Sở Y tế cho biết, qua kiểm tra thực tế nhãn do Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Mai Linh cung cấp, đáp ứng quy định về nhãn sản phẩm phù hợp với hồ sơ công bố mỹ phẩm quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, tên sản phẩm có cụm từ “siêu trắng” là không phù hợp.

Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Mai Linh đã xuất trình được một số tài liệu như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, bảng công thức sản phẩm, tiêu chuẩn kiểm nghiệm của thành phẩm. Tuy nhiên, hồ sơ thông tin sản phẩm còn thiếu các tài liệu.

“Kem dưỡng trắng da toàn thân Mai Linh” thiếu nhãn sản phẩm, chưa có báo cáo về đánh giá tính năng, công dụng sản phẩm dựa theo thành phần và kết quả thử nghiệm; tiêu chuẩn chất lượng của thành phẩm thiếu chỉ tiêu giới hạn về thủy ngân; quy trình sản xuất chưa cụ thể.

“Kem trắng sáng da ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi Sexy Girl” và "Whitening Body Gold 24K siêu trắng Mai Linh” thiếu nhãn sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu, phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu, dữ liệu an toàn của nguyên liệu; báo cáo về đánh giá tính năng, công dụng sản phẩm dựa theo thành phần và kết quả thử nghiệm; tiêu chuẩn chất lượng của thành phẩm thiếu chỉ tiêu giới hạn về thủy nhân; quy trình sản xuất chưa cụ thể, chưa có phiếu kiểm nghiệm thành phẩm.

Kết quả kiểm tra hồ sơ lô 3 mẫu sản phẩm thể hiện số lượng cân nguyên, phụ liệu theo công thức, không thể hiện số lượng cân thực tế; nguyên liệu, phụ liệu đầu vào không được kiểm tra về chất lượng.

Kem Whitening Body Gold 24 siêu trắng Mai Linh, số tiếp nhận Phiếu công bố 068/22/CBMP-CT ngày 22/6/2022, số lô: MWA22; ngày bắt đầu: 1/8/2022, ngày kết thúc: 11/8/2022, trong hồ sơ chưa có giấy chứng nhận phân tích nguyên liệu, phụ liệu của nhà sản xuất đối với Glycerin và Phenoxyethanol.

Đối với kem trắng da ngừa nám - tàn nhang - đồi mồi Sexy Girl, số tiếp nhận Phiếu công bố 069/22/CBMP-CT ngày 22/6/2022, số lô: STA22; ngày bắt đầu: 1/8/2022, ngày kết thúc: 11/8/2022, trong hồ sơ chưa có giấy chứng nhận phân tích nguyên liệu, phụ liệu của nhà sản xuất đối với Span 80 và Phenoxyethanol…

Căn cứ khoản 2, Điều 12 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế, quy định về quản lý mỹ phẩm, sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, Thanh tra Sở Y tế sẽ xem xét, xử lý vi phạm hành chính đối với các nội dung đã kết luận tại 2 doanh nghiệp nêu trên.

Cảnh Nhật