Công tác thanh tra chuyên ngành nông nghiệp do Thanh tra Sở NN&PTNT chủ trì thực hiện, các chi cục không thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành.

Khi Thanh tra Sở NN&PTNT thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý của chi cục nào thì chi cục đó cử công chức tham gia đoàn thanh tra. 

Từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra, Thanh tra Sở NN&PTNT đã thực hiện 13 cuộc thanh tra (08 cuộc thanh tra lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật; 03 cuộc thanh tra lĩnh vực thú y; 02 cuộc thanh tra lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản) đối với 398 đối tượng thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện 96 đối tượng vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 618.225.000 đồng. 

Đoàn thanh tra của Bộ NN&PTNT đã tiến hành kiểm tra một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực: 03 hồ sơ  trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, 03 hồ sơ trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y và 01 hồ sơ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thuỷ sản. 

Đoàn thanh tra ghi nhận các hình thức phạt tiền trong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đều đã được các tổ chức, cá nhân có vi phạm nghiêm túc chấp hành. 

Tuy nhiên, công tác thanh tra, xử lý vi phạm vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót, cụ thể: Biên bản lấy mẫu phân bón không ghi đầy đủ tên phân bón; hồ sơ xử phạt không lưu nhãn sản phẩm vi phạm về ghi nhãn; đồng ý cho đối tượng thanh tra được phân tích lại mẫu lần 2 không đúng quy định khi kết quả phân tích mẫu lần 1 không đạt (mẫu phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản…); ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không kịp thời; quyết định xử phạt vi phạm hành chính ghi biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu huỷ thuốc thú y giả nhưng không có hồ sơ tiêu huỷ; không xác định hàng hoá vi phạm đã bán đi làm cơ sở xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; áp dụng tình tiết giảm nhẹ không đúng quy định; không tiến hành thanh tra hết các nội dung thanh tra được ghi trong quyết định thanh tra lĩnh vực an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thuỷ sản; biên bản làm việc ghi nhận đối tượng thanh tra có hành vi vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm nhưng không xử phạt vi phạm hành chính. 

Hoàng Nam