Kết luận thanh tra nêu rõ những quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động đã được doanh nghiệp thực hiện, như: Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm và hằng năm với cơ quan quản lý Nhà nước; đã thực hiện tuyển dụng lao động theo quy định và chính sách tuyển dụng lao động của tổng giám đốc doanh nghiệp; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; ban hành quy chế dân chủ cơ sở…

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân.

Tại thời điểm thanh tra, mục tiêu chí tuyển dụng của chính sách tuyển dụng lao động của doanh nghiệp ghi; tuyệt đối không sử dụng lao động tù nhân, lao động cưỡng bức, lao động nô lệ, nạn nhân của nạn buôn bán người là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động.

Hợp đồng lao động đã ký với người lao động, mục nội dung công việc ghi: “Theo chức năng nhiệm vụ được phân công và theo sự sắp xếp, bố trí phân công của phụ trách nhà máy” là không đúng quy định tại Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH. Số người lao động tham gia đối thoại định kỳ chưa đảm bảo quy định.

Đáng lưu ý, tại thời điểm thanh tra, công ty chưa xin ý kiến Tập đoàn Dệt may Việt Nam về quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2022 theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Doanh nghiệp xác định mức lương bình quân trong hợp đồng lao động năm 2021 chưa đúng quy định tại khoản 4 Điều Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH dẫn đến quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 vượt quy định. 

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp chưa quy định người có thẩm quyền xử lý kỷ luật trong nội quy lao động; chưa quy định các nội dung phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo quy định; chưa quy định trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động.

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động chưa được bổ sung đối với các công việc phát sinh trong năm (về kiểm định an toàn các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động) là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 18 lao động theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Công ty chưa căn cứ vào mức độ yêu cầu của từng nghề, công việc cụ thể tại cơ sở của mình, khuyến nghị của nhà sản xuất đối với từng loại phương tiện bảo vệ cá nhân để quyết định thời hạn sử dụng, số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân cho phù hợp với tính chất công việc và chất lượng của phương tiện bảo vệ cá nhân.

Số trang cấp, theo dõi việc trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân không có đầy đủ chữ ký xác nhận của người lao động hoặc người đại diện của tổ, đội, phân xưởng nơi người lao động làm việc nhận phương tiện bảo vệ cá nhân…

Với những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ LĐTB&XH đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân. Đồng thời, yêu cầu khắc phục vi phạm được chỉ ra qua công tác thanh tra.

Phương Anh