Công tác thi hành pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực TN&MT đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp, các ngành trên địa bàn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TN&MT.

Trong năm 2021, có 541 vụ việc vi phạm bị xử phạt VPHC trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tương ứng số tiền xử phạt VPHC là gần 5 tỷ đồng). 

Có 1 vụ vi phạm chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách nhiệm hình sự; có 1 vụ vi phạm được cơ quan tố tụng chuyển để xử phạt VPHC trong lĩnh vực TN&MT.

Bên cạnh kết quả đạt được, kết luận cũng chỉ rõ, công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực TN&MT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong tổ chức thực hiện.  

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo phân cấp tại điểm a, khoản 3, Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai.

Công tác phổ biến pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực TN&MT chưa thực sự đi vào chiều sâu, đặc biệt là các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý Nhà nước về xử lý VPHC, tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong xử lý VPHC có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, chưa thường xuyên và đồng bộ. 

Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực TN&MT của tỉnh Vĩnh Phúc chưa đáp ứng so với nhu cầu, yêu cầu nhiệm vụ. 

Đặc biệt, qua kiểm tra xác suất 196 hồ sơ xử phạt VPHC năm 2021 của lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên (13/81 hồ sơ) và Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (6/6 hồ sơ), đoàn kiểm tra nhận thấy một số tồn tại, hạn chế và sai sót như: Một số biên bản VPHC ghi thông tin chưa đầy đủ, rõ ràng theo quy định, không ghi thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm….

Một số biên bản VPHC mô tả hành vi vi phạm chưa rõ ràng, đầy đủ các thông tin để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm, áp dụng mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; người ký biên bản không ký vào từng tờ của biên bản; chưa thể hiện rõ người có thẩm quyền tiếp nhận giải trình; không ghi nhận tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên không ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với 76 trường hợp (bao gồm 9 hồ sơ đã được kiểm tra và 67 hồ sơ chưa kiểm tra); áp dụng mức phạt không đầy đủ với hành vi vi phạm; áp dụng không đúng hình thức phạt bổ sung; xử phạt không đúng hành vi vi phạm; một số trường hợp không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định; một số quyết định xử phạt VPHC, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, xác định hành vi VPHC chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

Việc đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả chưa được quan tâm đúng mức; có nhiều trường hợp chưa được thi hành, một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt VPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Luật Xử lý VPHC. Đa số các hồ sơ xử phạt VPHC chưa quản lý, lưu trữ theo quy định. 

Ngoài ra, theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc không có các trường hợp khiếu nại, tố cáo trong xử phạt VPHC trong lĩnh vực TN&MT. Qua trao đổi và làm việc với cơ quan giúp việc cho UBND tỉnh được biết thực tế vẫn có trường hợp khiếu nại của tổ chức, cá nhân đối với quyết định xử phạt VPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong lĩnh vực TN&MT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC; quan tâm bố trí nguồn lực, điều kiện cần thiết cho thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

Về xử lý sai phạm trong áp dụng pháp luật về xử lý VPHC thuộc thẩm quyền xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên và UBND huyện Yên Lạc, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo rà soát toàn bộ hồ sơ xử lý VPHC trong lĩnh vực TN&MT; trường hợp phát hiện có sai sót thì khẩn trương thực hiện đính chính, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật (bao gồm các hồ sơ đã được kiểm tra và các hồ sơ chưa được kiểm tra).

Chỉ đạo kiểm tra 67 hồ sơ không xử phạt VPHC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên (chưa được kiểm tra); trường hợp phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt VPHC, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật; xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc không đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong năm 2021.

Bảo Anh