Cụ thể là tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra 08 hồ sơ cấp phép do đơn vị này thực hiện, gồm: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy giống cây trồng; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật; cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật).

Kết quả là hồ sơ tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có thành phần tài liệu không đúng mẫu quy định, ghi thiếu thông tin, thiếu một số thành phần hồ sơ; hồ sơ tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy phân bón có kết quả phân tích được tổ chức chứng nhận sử dụng không đúng phương pháp thử; hồ sơ tiếp nhận đăng ký công bố hợp quy giống cây trồng ghi tên giống không thống nhất giữa bản công bố hợp quy, quyết định công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy; quyết định thành lập đoàn đánh giá trong hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng  nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón chưa ghi rõ thời gian đánh giá; hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật có tài liệu không đúng mẫu quy  định, ghi thiếu hoặc không đúng thông tin về thời gian; một số hồ sơ thiếu biểu  mẫu và phụ lục kèm theo theo quy định. 

Tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y, qua kiểm tra 09 hồ sơ cấp phép do đơn vị này thực hiện, gồm: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng; cấp, cấp  lại, thu hồi giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung giấy chứng nhận; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn; cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc  thú y; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn;  tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi; tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu. Đoàn thanh tra kết luận: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y lưu thiếu một số thành phần hồ sơ; hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn, hồ sơ tiếp nhận công bố hợp quy đối với cơ sở vắt sữa và thu gom sữa tươi; hồ sơ  tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu có thành phần tài liệu ghi không đầy đủ thông tin, không logic về thời gian tiếp nhận hồ sơ và  thời gian ra thông báo, không đúng mẫu theo quy định. 

Tại Chi cục Thủy sản, kiểm tra 06 hồ sơ cấp phép lĩnh vực thuỷ sản, gồm: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu); cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá. Đoàn thanh tra cho rằng đơn vị chưa thực hiện thẩm tra biên bản thẩm định của các đoàn thẩm định khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tàu cá; chưa kiểm tra duy trì đối với một số cơ sở sau khi cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; một số thành phần hồ sơ cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không lưu hợp đồng lao động với nhân viên kỹ thuật có bằng cấp theo quy định; một số hồ sơ thiếu bằng cấp chuyên môn của nhân viên kỹ thuật, thuyết minh về việc ghi nhãn hàng hóa của các sản phẩm dự kiến sản xuất đã hết hiệu lực; quy trình kiểm soát viết chung chung, không rõ ràng; hồ sơ công bố hợp quy thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thiếu một số thành phần tài liệu, có tài liệu chưa đúng mẫu quy định; có sản phẩm được chứng nhận hợp quy (bởi bên thứ 3) nhưng kết quả thử nghiệm cho thấy sản phẩm có hàm lượng chì vượt quy định so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm) nhưng không bị xử lý.

Hoàng Nam