Quản lý, giải ngân thanh toán kinh phí không đúng quy định

Năm 2021 và 2022, Sở KH&CN tỉnh Sơn La đã thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị chủ trì đề tài, dự án theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; ký 35 hợp đồng thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh, cấp quốc gia với tổng kinh phí được giao 24.237,785 triệu đồng; giá trị nghiệm thu, giải ngân thực hiện là 17.102.904 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán kinh phí thực hiện 24 đề tài, 3 dự án xây dựng, quản lý phát triển thương hiệu; qua đó phát hiện hợp đồng mua cây giống cà phê, cây che bóng keo dậu thuộc Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn một số giống cà phê chè có năng suất chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên tỉnh Sơn La”. Qua kiểm tra, xác minh thực tế tại 2 mô hình trồng cà phê, xác định các hộ gia đình không thực hiện trồng cây che bóng, nhưng vẫn nghiệm thu thanh toán tiền mua cây che bóng.

Hợp đồng thuê địa điểm, maket hội nghị tập huấn trong thực hiện Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng mô hình điển hình về phát triển du lịch xanh tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu", chứng từ thanh toán không có hóa đơn hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Thanh toán công tác phí điều tra khảo sát thực hiện Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm và đánh giá tính thích ứng, hiệu quả của cây hồng Paulownia VN trên địa bàn tỉnh Sơn La" không đúng quy định.

Thanh toán khoán công điều tra khảo sát thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp ứng phó với biển đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La" và Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm và đánh giá tính thích ứng, hiệu quả của cây hồng Paulownia VN trên địa bàn tỉnh Sơn La”; đơn vị căn cứ số phiếu điều tra để quy đổi tương đương với số công điều tra, chưa phù hợp theo quy định.

Thanh toán hợp đồng “Phân tích mẫu nước mặt phục vụ nội dung thực hiện của đề tài nghiên cứu xác định nguồn nước và giải pháp cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp cho khu vực thiếu nước trên địa bàn tỉnh Sơn La”; đơn vị thực hiện đề tài thực hiện không đúng hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định; không lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Thiếu trách nhiệm trong quản lý, xử lý tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sau khi hoàn thành 

Giai đoạn 2015-2022, Sở KH&CN có 110 nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt triển khai, đến thời điểm thanh tra có 84/110 nhiệm vụ đã kết thúc hoàn thành, đã được hội đồng đánh giá, nghiệm thu của tỉnh đánh giá kết quả đạt. Sở KH&CN thực hiện bàn giao sản phẩm cho các đơn vị chủ trì, đơn vị đặt hàng và các đơn vị có liên quan.

Tuy nhiên, qua thanh tra xác định, sau khi nhiệm vụ KH&CN kết thúc hoàn thành, sở chưa thực hiện việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BTC ngày 20/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước. 

Bên cạnh đó, sở cũng chưa tham mưu cho cấp có thẩm quyền giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; điểm a khoản 6 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 1/3/2021 của Bộ KH&CN.

Thanh tra tỉnh Sơn La đã kiến nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản thanh toán kinh phí sự nghiệp KH&CN thực hiện đề tài nghiên cứu không đúng quy định. Đồng thời yêu cầu Sở KH&CN và đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Sơn La gồm 3 phòng (Văn Phòng, phòng Thanh tra, phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ); 1 chi cục (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) và 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 

Trần Kiên