Thanh tra thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã ban hành Kết luận thanh tra số 139/KL-TTTX ngày 30/8/2023 về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND phường Tịnh Biên và Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng trong việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Theo kết luận thanh tra, nhìn chung Chủ tịch UBND phường Tịnh Biên và Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng quan tâm tổ chức thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; thực hiện tốt việc tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, sổ tiếp công dân, chế độ thông tin, báo cáo và theo dõi việc tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai. Từ đó, góp phần hạn chế đơn thư tồn đọng trên địa bàn.

Trong thời kỳ thanh tra, UBND phường Tịnh Biên và UBND phường Nhơn Hưng có thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và có mở sổ theo dõi, ghi chép việc tiếp công dân, việc nhận đơn, xử lý đơn.

Bên cạnh những mặt làm được, kết luận thanh tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại 2 phường.

Năm 2022, UBND phường Tịnh Biên mở sổ theo dõi, quản lý việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường không đúng theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình tiếp công dân.

UBND phường phân loại và xử lý sai 2 đơn tranh chấp khác về dân sự. Cụ thể: Vụ việc tranh chấp giữa bà Võ Thị Kim Thúy với ông Nguyễn Văn Chiến, vụ việc tranh chấp giữa ông Trịnh Văn Đài với ông Lê Văn Ưng là khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra thị xã Tịnh Biên kiến nghị Chủ tịch UBND phường Tịnh Biên và Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Ảnh: CN

Đối với vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Phan Thị Hồng với bà Nguyễn Thị Phượng, đất tọa lạc tại khóm Xuân Bình, UBND phường Tịnh Biên không hướng dẫn người tranh chấp đất đai viết đơn theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 9/3/2017 của UBND tỉnh An Giang.

Có 3 vụ việc tranh chấp đất đai, UBND phường Tịnh Biên không ra biên nhận nhận đơn; 2 vụ việc tranh chấp đất đai ở khóm Xuân Bình và khóm Xuân Biên tổ chức hòa giải quá thời hạn 45 ngày theo quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 9/3/2017 của UBND tỉnh.

Tại UBND phường Nhơn Hưng, quyết định ban hành nội quy tiếp công dân tại trụ sở UBND phường áp dụng căn cứ không đúng văn bản quy phạm pháp luật.

UBND phường mở sổ theo dõi, quản lý việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường không đúng theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định quy trình tiếp công dân.

Ngoài ra, UBND phường Nhơn Hưng chưa tổ chức thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên hệ thống đài truyền thanh địa phương.

Thanh tra thị xã Tịnh Biên kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Tịnh Biên và Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai.

Cụ thể: UBND phường Tịnh Biên mở sổ theo dõi và quản lý việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân của Chủ tịch UBND phường theo quy định, phân loại và xử lý đơn tranh chấp đất đai cho đúng loại việc và thẩm quyền; UBND phường Nhơn Hưng thường xuyên tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên hệ thống đài truyền thông của phường để người dân biết.

Cảnh Nhật