Qua thanh tra, bên cạnh nêu rõ các mặt tích cực, Thanh tra tỉnh Điện Biên chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, sai phạm.

Thiếu trách nhiệm

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực, cho thấy UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định. 

Trong năm 2021 và 2022, Thanh tra huyện Tủa Chùa đã thực hiện 9 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc đột xuất. 

Tuy vậy, hồ sơ một số cuộc thanh tra còn thiếu các văn bản như văn bản giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh của trưởng đoàn thanh tra; kết luận thanh tra không có phụ biểu theo quy định. 

Một số cuộc thanh tra, việc công bố công khai kết luận thanh tra tại cuộc họp không có người ra quyết định thanh tra. Việc bàn giao hồ sơ thanh tra cho đơn vị lưu trữ chưa đầy đủ, thiếu danh mục hồ sơ kèm theo. 

Việc xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm qua thanh tra còn hạn chế, chủ yếu là kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Trong công tác TCD, UBND huyện chưa thông báo công khai lịch TCD định kỳ của lãnh đạo UBND huyện trên trang thông tin điện tử của huyện. 

Một số phòng, ban trực thuộc huyện chưa ban hành quy chế TCD, chưa mở sổ TCD và phân công người có trách nhiệm TCD, xử lý đơn thư; chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo công tác TCD. 

Tại UBND xã Mường Báng chưa mở sổ TCD; kết thúc việc TCD, Chủ tịch UBND xã không ra thông báo kết luận; chưa thực hiện chế độ đối với công chức làm công tác TCD.

Việc tiếp nhận, xử lý đơn của UBND huyện có tồn tại, qua kiểm tra, thấy một số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết không lập phiếu đề xuất thụ lý đơn; mẫu phiếu chuyển đơn không thuộc thẩm quyền, chưa đúng mẫu. Việc theo dõi kết quả giải quyết đơn chưa đầy đủ; năm 2022, một số đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đã được giải quyết nhưng trên sổ theo dõi không ghi kết quả giải quyết. 

Một số báo cáo công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, UBND huyện ban hành chậm so với yêu cầu; nhiều phòng, ban, đơn vị không thực hiện chế độ thông tin báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. 

Thanh tra công tác PCTN, tiêu cực của huyện, cho thấy kế hoạch PCTN năm 2021 của UBND huyện còn một số nội dung chưa đảm bảo. Việc xây dựng kế hoạch PCTN của một số đơn vị trực thuộc UBND huyện còn chậm; UBND xã Mường Báng xây dựng kế hoạch PCTN không căn cứ vào kế hoạch PCTN của huyện.

Việc công khai ngân sách Nhà nước (NSNN) của UBND huyện chưa thực hiện đầy đủ; UBND huyện cũng chưa thực hiện đầy đủ công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN.

Một số phòng, ban chuyên môn chưa thực hiện đầy đủ việc công khai theo quy định.

Năm 2022, UBND huyện phê duyệt một số chức danh không thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm. 

Năm 2021, một số báo cáo công tác PCTN của UBND huyện ban hành chậm so với yêu cầu; báo cáo chưa tổng hợp đầy đủ số liệu từ các báo cáo của các phòng, ban, đơn vị. Một số phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện chưa thực hiện chế độ báo cáo về công tác PCTN theo quy định. 

Chi sai hơn 760 triệu đồng

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách của huyện năm 2022, cho thấy trong việc điều hành ngân sách của UBND huyện, thời hạn phân bổ và giao bổ sung dự toán ngân sách trong năm có trường hợp không đảm bảo trong thời hạn 10 ngày làm việc theo quy định.

Chủ tịch UBND huyện ban hành một số quyết định về việc khen thưởng nhưng không thực hiện chi tiền thưởng từ quỹ thi đua khen thưởng tại cơ quan thường trực hội đồng thi đua cấp huyện quản lý. 

Một số khoản thu ngân sách trong năm chưa đạt dự toán huyện giao. Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa thực hiện đầy đủ việc xét duyệt, thông báo quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp I theo quy định. 

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại một số đơn vị dự toán, gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Mường Báng, phát hiện số tiền chi thanh toán sai hơn 48 triệu đồng. 

Thanh tra 35 dự án đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư gần 162 tỷ đồng được UBND huyện giao các đơn vị làm chủ đầu tư, quản lý dự án, gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án các công trình huyện, Phòng Dân tộc

Phát hiện công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán tại một số công trình chưa chính xác; quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán không phát hiện các sai sót về khối lượng; không giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ tại 2 dự án. Tổng giá trị thanh toán bị loại trừ ở các công trình là 713.347.000 đồng. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã xử lý thu hồi nộp NSNN số tiền 761.377.000 đồng. Kiến nghị UBND huyện Tủa Chùa tổ chức và chỉ đạo họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Trần Kiên