UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kết luận số 1901/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Quang Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên.

Trước đó, ngày 24/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc thụ lý tố cáo của công dân trú tại thôn Văn Miếu, xã Việt Lập, huyện Tân Yên đối với ông Nguyễn Quang Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên.

Công dân tố cáo ông Nguyễn Quang Lượng ký ban hành Công văn số 821/UBND-TNMT ngày 16/7/2019 về việc rà soát kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND xã Việt Lập tại Kết luận số 02/KL-UBND ngày 23/1/2018 và Công văn số 1444/UBND-TNMT ngày 31/10/2019 về việc thay thế Công văn số 821/UBND-TNMT ngày 16/7/2019 là trái quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo, cụ thể vi phạm Điều 37 Luật Tố cáo năm 2018.

Qua xác minh, UBND tỉnh Bắc Giang kết luận nội dung công dân tố cáo là đúng.

Ngày 23/1/2018, Chủ tịch UBND xã Việt Lập ban hành Kết luận số 02/KL-UBND về việc kết luận nội dung tố cáo và Thông báo số 04/TB-UBND về việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo của công dân đối với bà Nguyễn Thị Hoan, thôn Văn Miếu. Theo đó, công dân tố cáo gia đình bà Hoan đào móng xây tường rào vi phạm vào đường đi chung là tố cáo đúng.

Ngày 11/4/2018, UBND huyện Tân Yên đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc thu hồi 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Hoan, ông Nguyễn Văn Tặng và ông Nguyễn Văn Mai. Lý do thu hồi vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho 3 chủ sử dụng đất nêu trên chưa đúng quy định pháp luật.

Sau đó công dân tiếp tục có đơn thư đề nghị thực hiện kết luận, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát lại vụ việc. Trên cơ sở báo cáo của tổ công tác, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã xem xét, phát hiện Kết luận số 02/KL-UBND của Chủ tịch UBND xã Việt Lập có nội dung còn thiếu sót.

Để xử lý, giải quyết việc trên, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã ban hành Công văn số 821/UBND-TNMT ngày 16/7/2019 và Công văn số 1444/UBND-TNMT ngày 31/10/2019 giao Chủ tịch UBND xã Việt Lập giải quyết lại tố cáo.

UBND tỉnh xác định, việc chỉ đạo như trên là chưa phù hợp với quy định về tố cáo tiếp và giải quyết lại tố cáo được quy định tại Điều 37 của Luật Tố cáo năm 2018. Thiếu sót nêu trên là do tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên nhầm lẫn trong việc nghiên cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Điều 37, Luật Tố cáo năm 2018 quy định về việc tố cáo tiếp, giải quyết lại vụ việc tố cáo “trường hợp việc giải quyết trước đó có một trong các căn cứ quy định tại Khoản 3 điều này thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp giải quyết lại vụ việc tố cáo theo thời hạn, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo theo quy định”.

Chủ tịch UBND huyện Tân Yên đã ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 7/2/2020 huỷ bỏ Công văn số 821/UBND-TNMT ngày 16/7/2019 và Công văn số 1444/UBND-TNMT ngày 31/10/2019.

Trước sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tân Yên xem xét, giải quyết tố cáo tiếp của công dân thôn Văn Miếu, xã Việt Lập, huyện Tân Yên theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu ông Nguyễn Quang Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Yên và tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật khi xem xét, xử lý, giải quyết tố cáo của công dân.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên.

Hoàng Long