Song phương pháp kế toán và quản lý công cụ dụng cụ còn một số hạn chế như: Chi phí máy nén khí dùng cho việc thi công các công trình xây dựng, kế toán ghi vào tài khoản 642 (chi phí quản lý doanh nghiệp); công cụ dụng cụ mua về Công ty giao thẳng cho bộ phận trực tiếp sản xuất để sử dụng mà không lập sổ theo dõi công cụ dụng cụ là chưa đúng hướng dẫn tại Điều 53, Điều 64 Thông tư sổ 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính.

Một số khoản chi tiền lương, Công ty tính vào chi phí xây dựng công trình trong kỳ, song trên thực tế chi phí này không liên quan đến hoạt động xây dựng của công trình; một số khoản chi phí tài chính, chi phí khác không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Công ty đã tính chênh lệch số tiền 581,6 triệu đồng, do Công ty xác định một số khoản chi chưa đúng quy định: Tại Công trình Trung tâm Hội thảo, hội nghị Đại học Thái Nguyên đã hạch toán trùng nhân công với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hà Nội số tiền 435,6 triệu đồng; chi phí nhân công không có chứng từ chứng minh số tiền 110,7 triệu đồng; Tiền phạt hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh số tiền 35,2 triệu đồng.

Mặt khác, việc thực hiện nghĩa vụ với người lao động, Công ty chưa đóng bảo hiểm cho 108 người lao động đã đủ điều kiện tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đầu tư xây dựng đối với các công trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước do Công ty trúng thầu thi công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho thấy, 2 công trình chủ đầu tư là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, cả 2 công trình chưa được phê duyệt quyết toán, nghiệm thu khối lượng nhiều hơn thực tế thi công số tiền 56,8 triệu.

Theo Thanh tra tỉnh, để xảy ra những vi phạm trên là do đội ngũ kế toán chưa thực hiện đúng các quy định trong việc xác định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; đội ngũ kỹ thuật thi công còn chủ quan trong việc nghiệm thu, quyết toán khối lượng xây dựng, một số công việc chỉ nghiệm thu theo khối lượng mời thầu, chưa căn cứ vào khối lượng thực tế thi công; người lao động tự nguyện không tham gia bảo hiểm bắt buộc; Công ty chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm của người sử dụng lao động theo các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nghiêm túc rút kinh nghiệm với những tồn tại đã nêu; tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc nghiệm thu, quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản.

Yêu cầu Công ty ghi chép đúng các khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, quản lý công cụ dụng cụ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 133/2016/TT- BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính; chấp hành đúng quy định trong tập hợp chi phí theo quy định tại Điểm a, Điểm b, khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Chấp hành đúng quy định trong nghiệm thu, quyết toán khối lượng công việc xây dựng. Đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động theo quy định.

Xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị giảm trừ quyết toán số tiền 56,8 triệu đồng, do quyết toán khối lượng nhiều hơn thực tế thi công tại các công trình; thu hồi về tài khoản Tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh số tiền 116,3 triệu đồng.

Bảo Anh