Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5659/VPCP-V.I ngày 10/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020, tại văn bản ban hành ngày 29/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm có hiệu quả các quy định của Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN, Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; kiên quyết xử lý nghiêm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu trách nhiệm, buông lỏng giám sát, kiểm tra để cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp hoặc có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020, nhất là các cuộc kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4517/UBND-NC ngày 9/7/2020 về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2020 và Văn bản số 4580/UBND-TH ngày 13/7/2020 về thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra sau khi đã được điều chỉnh bảo đảm đúng tiến độ, trình tự thủ tục quy định, có chất lượng, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện chính sách bảo đảm an sinh xã hội, thiết lập tình trạng bình thường mới sau đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong chương trình, kế hoạch của ngành, địa phương thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh; đồng thời tổ chức tốt việc tiếp công dân đột xuất để đối thoại, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc bức xúc, đông người phát sinh từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là những vụ việc bức búc, phức tạp, đông người, kéo dài, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thanh tra tỉnh tập trung kết thúc, ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý đối với những cuộc thanh tra đang tiến hành; đồng thời khẩn trương triển khai các cuộc thanh tra còn lại trong kế hoạch thanh tra năm 2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại văn bản này; đồng thời chuẩn bị tốt cho xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý.

Quỳnh Vy