Thực hiện Công văn số 1904/UBND-NCKSTTHC ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng (PCTN); Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình vừa đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện liên quan đến công tác PCTN, như: Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 126/NĐ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 150-KH/TU ngày 18/6/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021; Kế hoạch số 271-KH/HU ngày 13/2/2020 của Huyện ủy về thực hiện công tác nội chính và PCTN năm 2020.

Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành liên quan đến lĩnh vực thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình; trong quá trình thực hiện cần chủ động rà soát, phát hiện những sơ hở bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý, kịp thời báo cáo UBND huyện kiến nghị cơ quan cấp trên sửa đổi, hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy Nhà nước cũng như dần loại bỏ điều kiện phát sinh tham nhũng.

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; nguyên tắc, nội dung, hình thức công khai thực hiện theo quy định tại Mục I, Chương II, Luật PCTN năm 2018. Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chấn chỉnh, chịu trách nhiệm về những hạn chế, thiếu sót liên quan đến thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực hoạt động do cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu kết quả đánh giá công tác này những năm sau không đạt yêu cầu.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giải quyết tố cáo, tự kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 17/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 32-KH/HU ngày 5/4/2016 của Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm đến đâu, kiến nghị xử lý đến đó, không để quá thời hiệu xử lý hành chính dẫn đến xử lý khó khăn, phức tạp, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra.

Công an huyện, Viện KSND huyện, TAND huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, xét xử các vụ việc, vụ án có hành vi, dấu hiệu tham nhũng, nhất là các vụ việc, vụ án tồn đọng, không để kéo dài, quá hạn. Không tuyên án treo đối với những người bị kết luận có hành vi tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản do tham nhũng.

Xử nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu do buông lỏng trong quản lý, để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý, phụ trách.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tích cực trong việc phối hợp báo cáo, cung cấp số liệu, tài liệu chứng minh về kết quả công tác PCTN hàng năm kịp thời, đầy đủ, chính xác để Thanh tra huyện tổng hợp, giúp UBND huyện thực hiện việc đánh giá công tác PCTN hàng năm đúng thực tế, bảo đảm chất lượng.

Lan Vy