Theo đánh giá của UBND tỉnh Bình Định, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 tiếp tục được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, đồng bộ trên nhiều mặt.

Các ngành, địa phương đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch PCTN năm 2020, gắn với công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc được triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản và có hiệu quả hơn trước.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng được tiến hành tích cực, khẩn trương, đúng tiến độ, đúng pháp luật. Hiệu quả xử lý thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng có chuyển biến tích cực.

Về công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ, các ngành, địa phương tiếp tục chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, ban thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong kỳ, chưa phát hiện vụ việc, người có hành vi tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra, giám sát nội bộ.

Đối với công tác thanh tra, trong kỳ, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 36 cuộc thanh tra hành chính và 96 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn, phát hiện các sai phạm về kinh tế 8.325 triệu đồng và 368.905 m2 đất các loại. Kiến nghị xử lý thu hồi về cho Nhà nước 5.976 triệu đồng; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh toán, quyết toán...) 2.349 triệu đồng và 368.905m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 4 tập thể và 12 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm. Thanh tra chuyên ngành đã ban hành 963 quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 34 đơn vị và 929 cá nhân với số tiền 3.802 triệu đồng. Qua thanh tra chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng.

Trong công tác giải quyết tố cáo, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tiếp nhận 170 vụ việc tố cáo, trong đó liên quan lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước có 120 vụ (chiếm 70,59%), các lĩnh vực khác có 50 vụ (chiếm 29,41%). Qua phân loại xử lý, thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có 34 vụ; kết quả đã giải quyết 29 vụ, đạt tỷ lệ 85,29%. Kết quả giải quyết cho thấy có 2 vụ tố cáo đúng (6,9%), 9 vụ tố cáo đúng một phần (31,03%) và 18 vụ tố cáo sai (62,07%). Qua giải quyết tố cáo, các cấp, các ngành đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý điều hành; củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những đơn vị có phát sinh tố cáo. Chưa phát hiện vụ việc tham nhũng qua giải quyết tố cáo.

Đáng chú ý, về công tác điều tra, truy tố, xét xử, trong kỳ, cơ quan công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo tội phạm; tiến hành điều tra 5 vụ, 10 bị can phạm tội tham nhũng, trong đó khởi tố mới 3 vụ, 8 bị can. Đến nay đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ, 5 bị can; tiếp tục điều tra 3 vụ, 5 bị can. Cụ thể: Trong số 5 vụ án tham nhũng do Công an tỉnh thụ lý trong kỳ, đến nay đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 2 vụ gồm: Vụ Định Phương Nam, nguyên cán bộ Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (cùng 3 bị can khác) phạm tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1,1 tỷ đồng; vụ Đỗ Văn Huệ, nguyên cán bộ Đội Thuế số 2, Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội tham ô tài sản số tiền 472 triệu đồng. Đang tiếp tục điều tra 3 vụ gồm: Vụ Phạm Quang Vinh, nguyên cán bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Công thương Bình Định phạm tội tham ô số tiền khoảng 940 triệu đồng; vụ Hồ Minh Khiêm, nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định phạm tội nhận hối lộ 130 triệu đồng (điều tra lại); vụ Lê Đức Hải, nguyên cán bộ kế toán UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản số tiền 398.750.000 đồng (điều tra lại).

Một số ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 48 cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Sở Y tế đã chuyển đổi 21 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 người; Sở Giao thông vận tải 26 người.

Các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện việc rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để chủ động giám sát, kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh; huyện Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện Phù Cát, huyện Vân Canh và huyện Tây Sơn. Các ngành, địa phương khác đang tiếp tục triển khai thực hiện.

 

Một số ngành, địa phương tiếp tục thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 48 cán bộ, công chức, viên chức, gồm: Sở Y tế đã chuyển đổi 21 người; Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 người; Sở Giao thông vận tải 26 người.

Các ngành, địa phương đã triển khai thực hiện việc rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để chủ động giám sát, kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh; huyện Hoài Nhơn, huyện Hoài Ân, huyện Phù Cát, huyện Vân Canh và huyện Tây Sơn. Các ngành, địa phương khác đang tiếp tục triển khai thực hiện.

Bảo Thạch