Duy trì công khai, minh bạch trong hoạt động

Năm 2023, UBND huyện Châu Phú đã tổ chức hội nghị triển khai Luật PCTN và các văn bản có liên quan đến công tác PCTN cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học và UBND các xã, thị trấn với 220 lượt cán bộ, công chức tham dự.

Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, đảng viên như lồng ghép vào các cuộc họp đơn vị, sinh hoạt chi bộ… với 133 cuộc tuyên truyền, 2.532 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1666/CT-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường thực hiện các biện pháp PCTN.

Duy trì thực hiện hiệu quả công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; việc dự toán, quyết toán kinh phí, ngân sách Nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; thi đua, khen thưởng; kê khai tài sản, thu nhập…

Công bố, công khai đầy đủ các bộ thủ tục hành chính, quy trình, biểu mẫu, hồ sơ, thời hạn giải quyết công việc trên cổng thông tin điện tử của huyện; niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dân.

Công khai hộp thư điện tử, số điện thoại của Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn để tiếp nhận phản ánh của tổ chức, người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham khảo, nắm bắt kịp thời những quy định về quy trình và thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các vị trí trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra. Qua đó, tăng cường ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, vòi vĩnh, chung chi, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, trong công tác kiểm tra, thanh tra.

Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Lãnh đạo UBND huyện Châu Phú cho biết, địa phương luôn quan tâm chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Năm 2023, huyện đã hoàn thành kế hoạch thanh tra và chương trình công tác thanh tra theo đúng thời gian quy định. Việc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, các vấn đề xã hội quan tâm.

Đặc biệt, tăng cường thanh tra trách nhiệm về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu, nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng; chấp hành nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Qua kiểm tra đột xuất 24 cuộc đối với 11 cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND các xã, thị trấn cho thấy, cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn chấp hành nghiêm túc giờ giấc, hành vi cũng như thái độ làm việc.

Theo đánh giá của UBND huyện, công tác kiểm tra công vụ, thanh tra theo kế hoạch tại địa phương được thực hiện tốt. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thủ tục hành chính các cấp tiếp tục được rà soát, đơn giản hóa, niêm yết công khai với nhiều hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu để thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tổ chức thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra nội bộ, tập trung đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, có nhiều dư luận quan tâm.

Cảnh Nhật