Quy trình tiếp công dân đột xuất của Bộ Y tế nêu rõ, việc xác định các trường hợp cần tiếp công dân đột xuất của Bộ Y tế được thực hiện theo Điều 18, Luật Tiếp công dân.

Thanh tra Bộ Y tế căn cứ nội dung đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân hoặc công văn chỉ đạo của các cơ quan cấp trên để báo cáo lãnh đạo Bộ và đề xuất công dân đột xuất trong các trường hợp, như: Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau. Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến huỷ hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của Nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Y tế trực tiếp tiếp công dân hoặc uỷ quyền cho thứ trưởng trực lãnh đạo Bộ tiếp công dân đột xuất ngay sau khi nhận được báo cáo của Thanh tra Bộ.

Về công tác chuẩn bị cho buổi tiếp công dân đột xuất của lãnh đạo Bộ, Thanh tra Bộ thông báo đến các vụ, cục có liên quan để tham gia tiếp công dân đột xuất; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân trình lãnh đạo Bộ tiếp công dân đột xuất.

Văn phòng Bộ Y tế phối hợp với Thanh tra Bộ chuẩn bị phòng tiếp công dân; cử nhân viên bảo vệ bảo đảm an ninh trật tự, ổn định trong suốt thời gian tiếp công dân đột xuất.

Đối với công tác chuẩn bị của các đơn vị có liên quan, Chánh Thanh tra Bộ giao Phòng Thanh tra Hành chính, Phòng chống tham nhũng và Tiếp dân giải quyết đơn thư (Phòng 4 - phòng đầu mối chuẩn bị thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh mà lãnh đạo Bộ tiếp công dân (nếu có). Đồng thời phân công 1 lãnh đạo Thanh tra Bộ và 2 công chức thuộc thanh tra tham gia tiếp công dân đột xuất.

Phòng 4 gửi bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh cần tiếp đột xuất đến lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Thanh tra Bộ được phân công trực tiếp công dân cùng lãnh đạo Bộ. Bố trí 1 lãnh đạo phòng và 1 công chức của phòng để trực tiếp công dân cùng lãnh đạo Bộ và cung cấp Hồ sơ tài liệu có liên quan khi được lãnh đạo Bộ yêu cầu.

Đối với các vụ, cục, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân đột xuất cùng lãnh đạo Bộ có nhiệm vụ cử lãnh đạo và chuyên viên tham dự tiếp công dân đột xuất cùng lãnh đạo Bộ. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung tiếp công dân đột xuất (nếu có) và đề xuất phương án giải quyết đối với nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân để tham mưu cho lãnh đạo Bộ.

Lãnh đạo Bộ Y tế tiếp công dân trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc xem xét, giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ. Có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa trả lời ngay được thì chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo thời gian trả lời cho công dân.

Các đơn vị tham mưu (Thanh tra Bộ, vụ, cục, đơn vị chuyên môn) căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu đề xuất hướng giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Bộ.

Phòng 4, Thanh tra Bộ trực tiếp công dân cùng lãnh đạo Bộ và cung cấp Hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung tiếp công dân khi được lãnh đạo Bộ yêu cầu.

Công chức của Thanh tra Bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân cùng lãnh đạo Bộ Y tế ghi chép nội dung buổi tiếp công dân, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ vào sổ tiếp công dân của lãnh đạo Bộ.

Sau khi tiếp công dân, trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp công dân đột xuất, lãnh đạo Phòng 4 căn cứ kết quả, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tổng hợp kết quả tiếp công dân của lãnh đạo Bộ, đề xuất phương án giải quyết báo cáo lãnh đạo Thanh tra Bộ để trình lãnh đạo Bộ Y tế.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày Thanh tra Bộ báo cáo, lãnh đạo Bộ Y tế có ý kiến chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị có liên quan giải quyết hoặc tham mưu lãnh đạo Bộ phương án giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Yêu cầu thời gian giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời giao Thanh tra Bộ có văn bản thôg báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đến các vụ, cục, đơn vị chuyên môn.

Trong thời gian 1 ngày làm việc kể từ ngày lãnh đạo Bộ chỉ đạo, Thanh tra Bộ Y tế có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đến các vụ, cục, đơn vị chuyên môn.

Các vụ, cục, đơn vị chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để giải quyết hoặc tham mưu lãnh đạo Bộ Y tế phương án giải quyết các KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân (trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế).

Quy trình tiếp công dân đột xuất của Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, việc giải quyết các KNTC, kiến nghị phản ánh của công dân phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo thời gian được lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu. Kết quả giải quyết gửi cho công dân được biết và báo cáo lãnh đạo Bộ.

Phương Anh