Theo đó, các sở, ngành, quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện mức thu lệ phí bằng 0 đồng theo Nghị quyết 07, phát biên lai thu lệ phí với mức thu bằng 0 đồng cho 98 thủ tục hành chính, với 4 nhóm gồm: Lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.

Có một số thủ tục hành chính đáng chú ý có mức thu 0 đồng như Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân; trực tuyến tại UBND cấp huyện; đăng ký khai sinh; Xác nhận thông tin hộ tịch; Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam...

Thành phố cũng miễn lệ phí khi người dân đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; đăng ký thành lập hộ kinh doanh; chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; cấp giấy phép xây dựng/sửa chữa, cải tạo/di dời với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; gia hạn giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II…

Trong quý IV/2025, các sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP, thông qua Sở Tài chính. Đồng thời thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội để biết và tham gia giám sát, góp phần cải cách hành chính theo đúng chủ trương của TP.

Chính sách này có hiệu lực từ nay đến ngày 31/12/2025.

PV