Ngày 08/4/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 404/VPUBND-TCD-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công Thương trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thắng liên quan đến yêu cầu Nhà nước có quy hoạch vùng mỏ đất sản suất gạch nung trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trong 30 ngày làm việc.

Tuy nhiên, đến nay qua kiểm tra, rà soát Sở Tài nguyên và Môi trường chưa trình nội dung trên.

Căn cứ quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương trình nội dung trên trước ngày 30/8/2021.

Minh Vy