Theo tóm tắt nội dung khiếu nại, năm 2021, thực hiện dự án khu tái định cư Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, UBND thành phố Sầm Sơn thu hồi, bồi thường cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiếu (ở khu phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn) diện tích 500 m2 đất trồng cây hàng năm khác (BHK) tại thửa đất số 14, tờ bản đồ 77, trích lục bản đồ địa chính năm 2019 (theo bản đồ đo vẽ năm 2010 là thửa đất số 77, tờ bản đồ 14, diện tích 527,4m2) là không đúng và thiếu diện tích.

Bà Nguyễn Thị Hiếu khiếu nại 02 nội dung, cụ thể: Đề nghị được Nhà nước công nhận, bồi thường diện tích 527,4m2 là đất ở. Đề nghị làm rõ việc UBND phường Trung Sơn tự ý lấy đất của gia đình chia cho các hộ dân khác khi chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất.

Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiếu được Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn xem xét, giải quyết lần đầu tại Quyết định giải quyết khiếu nại số 1451/QĐ-UBND ngày 26/3/2022.

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, bà Nguyễn Thị Hiếu khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, đối với đề nghị được Nhà nước công nhận, bồi thường diện tích 527,4m2 là đất ở: Thửa đất bà Nguyễn Thị Hiếu đang khiếu nại không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có nguồn gốc là đất nông nghiệp cá thể của ông Nguyễn Hữu Phẩm, sử dụng trước năm 1980. Không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; không đủ điều kiện được bồi thường đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo biên bản đo đạc, kiểm kê khối lượng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu tái định cư Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn ngày 06/9/2021 của Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng thành phố Sầm Sơn (có xác nhận của bà Nguyễn Thị Hiếu), diện tích đất gia đình bà Hiếu đang quản lý, sử dụng là 500m2, loại đất BHK (đất trồng cây hàng năm); diện tích bị ảnh hưởng bởi Dự án khu tái định cư Vĩnh Thành, phường Trung Sơn phải thu hồi là 491,7m2, loại đất BHK (đất trồng cây hàng năm). Trên đất chỉ có một số cây tre, xoan, không có nhà ở, các công trình xây dựng trên đất.

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, việc xác định loại đất hộ bà Nguyễn Thị Hiếu đang sử dụng đất mà không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 được thực hiện như sau: “Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, việc UBND thành phố Sầm Sơn thu hồi, bồi thường 491,7m2 đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK) là đúng quy định; bà Nguyễn Thị Hiếu khiếu nại và đề nghị được công nhận, bồi thường 527,4m2 là đất ở là không có cơ sở.

Về đề nghị làm rõ việc UBND phường Trung Sơn tự ý lấy đất của gia đình bà chia cho các hộ dân khác khi chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất: Lô đất TĐC-5:11 thuộc một phần thửa đất số 70, tờ bản đồ số 14, diện tích 418,9 m2 đã được UBND thành phố Sầm Sơn thu hồi của bà Lữ Thị Bạt giao cho hộ ông Nguyễn Hữu Hùng, bà Nguyễn Thị Dung không trùng với vị trí khu đất mà bà Nguyễn Thị Hiếu đang khiếu nại.

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình, cá nhân là của UBND thành phố Sầm Sơn.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, việc bà Nguyễn Thị Hiếu đề nghị làm rõ việc UBND phường Trung Sơn tự ý lấy đất của gia đình bà chia cho các hộ dân khác khi chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất là không có cơ sở.

Bảo Lan