Có hiệu lực từ ngày 01/9/2022, quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức, thời gian, trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong quá trình phối hợp giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Việc quản lý đối với các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguyên tắc phối hợp

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, giúp UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Trong phối hợp giải quyết các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm bảo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan theo quy định.

Đối với những vấn đề có tính chất phức tạp liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo phải có sự thống nhất giữa cơ quan, đơn vị liên quan trước khi đề xuất, xin ý kiến cấp trên; đồng thời, cơ quan chủ trì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo đối với nội dung còn ý kiến khác nhau, đồng thời thông báo cho cơ quan, đơn vị liên quan biết.

Trong quá trình phối hợp cần xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tránh chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ giữa cơ quan, đơn vị liên quan.

Cơ quan, đơn vị phối hợp phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật về nội dung, thông tin, thời gian phối hợp; thực hiện chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Hình thức và trách nhiệm chung trong phối hợp

Trao đổi, báo cáo, cập nhật, khai thác thông tin liên quan theo phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách và qua các phần mềm dữ liệu dùng chung toàn tỉnh (nếu có).

Cung cấp thông tin, trao đổi bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì và cơ quan, đơn vị đề nghị phối hợp. Cơ quan, đơn vị được gửi xin ý kiến phải trả lời đúng thời hạn theo đề nghị và nêu rõ ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất.

Những nội dung đã được giải quyết hoặc đề xuất giải quyết, cơ quan chủ trì gửi văn bản kết quả giải quyết, đề xuất giải quyết đến những cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp biết.

Thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết và các cuộc họp liên ngành định kỳ hoặc đột xuất; những vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận, xin ý kiến tại các cuộc họp, cơ quan chủ trì gửi tài liệu cho các bên được đề nghị tham gia ý kiến ít nhất trước 03 ngày làm việc (trừ trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị và đoàn công tác liên ngành; cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm cử người đại diện tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra theo đúng thành phần do cơ quan chủ trì đề nghị.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, thực hiện hoặc đề xuất kịp thời các giải pháp giải quyết công việc; cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp kịp thời theo đề nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì đảm bảo đúng quy định và giải quyết công việc hiệu quả.

Nội dung phối hợp

Lập kế hoạch, đề án, dự án và kiến nghị, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Giải quyết các thủ tục hành chính có nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

Quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã được xếp hạng di tích.

Quản lý các loại hình tín ngưỡng và hiện tượng tôn giáo mới.

Giải quyết vấn đề đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Giải quyết các vấn đề về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng các công trình tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý các hoạt động xuất bản, in và phát hành sản phẩm in; phổ biến, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm về tín ngưỡng, tôn giáo; y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo, dạy nghề của tổ chức, cá nhân tín ngưỡng, tôn giáo.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài.

Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo và đơn kiến nghị, phản ánh có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình phối hợp, gồm: Trách nhiệm của Sở Nội vụ; trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường; trách nhiệm của Sở Xây dựng; trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông; trách nhiệm của Công an tỉnh; trách nhiệm của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; trách nhiệm của UBND cấp huyện; trách nhiệm của UBND cấp xã; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị khác có liên quan (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh...).

Lãnh đạo tỉnh An Giang nêu rõ: Căn cứ quy chế này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (qua Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ) để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.