Trong đó, xã Tân Trạch có 2 bản thuộc khu vực III, Thượng Trạch có 18 bản thuộc khu vực III. Ngoài ra, ở Bố Trạch còn có thêm 02 bản (bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung) và bản Rào Con (thị trấn Phong Nha) là bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Tính đến cuối năm 2022, tổng số hộ thuộc đồng bào DTTS và miền núi của huyện Bố Trạch là 949 hộ, 4.190 khẩu. Trong đó, số hộ nghèo là hộ đồng bào DTTS là 677 hộ, hộ cận nghèo 70 hộ. tỷ lệ 7,6%. Ngoài ra, ở Bố Trạch có thêm dân tộc Chứt (tộc người A Rem) sống tại bản 39 xã Tân Trạch thuộc đối tượng dân tộc có khó khăn đặc thù.

Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025 (Chương trình Mục tiêu quốc gia  1719) có ý nghĩa lớn đối với đời sống, an sinh vùng đồng bào DTTS, nên Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch đã chỉ đạo các phòng ban và các địa phương thực hiện quyết liệt.

Sau gần 4 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Đặc biệt, ở nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719, địa phương đã xuất hiện cách làm hay có thể nhân rộng trong phạm vi toàn quốc.

Theo kết quả đã được phê duyệt, toàn huyện Bố Trạch có 276 hộ đồng bào DTTS được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1, Chương trình MTQG 1719. Trong đó, xã Thượng Trạch có 170 hộ; xã Tân Trạch có 14 hộ; bản Khe Ngát (thị trấn Nông Trường Việt - Trung) 56 hộ; bản Rào Con (thị trấn Phong Nha) 36 hộ.

Theo kế hoạch giai đoạn 2023-2024, toàn huyện Bố Trạch triển khai xây dựng 50 hộ gia đình.

T.Vân