“Lo trọng việc đạo, chung tay việc đời”
15:20 21/08/2023