Bà Đinh Thị Thảo, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình cho biết, năm 2023, tỉnh Hoà Bình triển khai công tác dân tộc với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN). Do đó, dưới sự lãnh đạo thống nhất, quyết liệt, thường xuyên của Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, sự giám sát trặt chẽ của HĐND tỉnh; UBND tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả công tác dân tộc.

UBND tỉnh đã phê duyệt 10 nhiệm vụ công tác dân tộc vào Chương trình nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. 

Bên cạnh đó, ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN trên địa bàn tỉnh; ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện và khẩn trương giải ngân nguồn vốn Chương trình kế hoạch năm 2022 và năm 2023.

Đồng thời, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt, Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong BBĐTTS trên địa bàn tỉnh năm 2023; phê duyệt đưa ra khỏi danh sách và công nhận người có uy tín trong BBĐTTS trên địa bàn một số xã, phường, thị trấn giai đoạn 2023-2027; chỉ đạo lựa chọn đại biểu là người có uy tín tham dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong BBĐTTS toàn quốc năm 2023; chỉ đạo tổ chức đoàn người có uy tín tiêu biểu trong BBĐTTS của tỉnh đến thăm quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại một số tỉnh,...

Ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024. Báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến chủ trương và chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình (08/8/2013-08/8/2023).

Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 128/2022/NQ-HĐND ngày 04/5/2022 ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN. Điều chỉnh Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 28/3/2023 về thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tại các huyện, thành phố.

Chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Cơ quan làm công tác dân tộc chủ trì phối hợp thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình đời sống, KT-XH người dân trên địa bàn vùng ĐBDTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức nắm tình hình, thăm hỏi, chúc tết ĐBDTTS, đối tượng chính sách, người có uy tín, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết truyền thống của ĐBDTTS và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Dự án phát triển KT-XH đồng bào dân tộc Mông tại 02 xã Hang Kia và Pà Cò huyện Mai Châu; tham mưu báo cáo kết quả thực hiện và tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu giai đoạn 2021-2025; khảo sát, lựa chọn danh mục công trình trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo UBND tỉnh phê duyệt danh mục công trình thuộc Dự án nguồn vốn kế hoạch năm 2024…

UBND tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo, giao Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. 

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; sự quan tâm phối hợp của các Sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với đó là sự chủ động, tích cực tham mưu của Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh; sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2023, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Hoà Bình đã được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh” – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hoà Bình nhấn mạnh./.

Trần Kiên