Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng khẳng định: V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. V.I.Lênin đã để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ vô cùng quý báu cả về lý luận và thực tiễn. 

Về lý luận, V.I.Lênin đã đúc kết toàn bộ chủ nghĩa Mác một cách khoa học, hệ thống, cơ bản và trong khi bảo vệ chủ nghĩa Mác trước sự xuyên tạc của phái dân túy, của những người theo chủ nghĩa Makhơ, theo chủ nghĩa cơ hội, xét lại và luận điệu phản cách mạng của nhiều nhà tư tưởng tư sản khác. V.I.Lênin đã bổ sung nhiều nội dung mang tính chân lý bền vững cho cả 3 bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác.

Về thực tiễn, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, thắng lợi của Cách mạng XHCN Tháng Mười Nga 1917 đã làm cho CNXH từ lý luận trở thành hiện thực.

Khác với các cuộc cách mạng trước đó, Cách mạng XHCN Tháng Mười ở Nga không thay thế hình thức bóc lột này bằng hình thức bóc lột khác mà cuộc cách mạng này đã thiết lập nền chuyên chính vô sản, thủ tiêu mọi hình thức bóc lột vì vậy đã tạo ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử, mở ra một thời đại mới cho nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.   

"Cuộc đời và sự nghiệp của V.I.Lênin không chỉ biểu hiện phong phú, sâu sắc về tư tưởng, lý luận mà còn là biểu tượng cao đẹp của một người cộng sản chân chính, mẫu mực, suốt đời phấn đấu cho cách mạng và tiến bộ xã hội, cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, nô dịch. Dù thời gian đã lùi xa và thế giới hiện đã có nhiều thay đổi to lớn song tư tưởng của V.I.Lênin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trong hành trình phát triển mà Hội thảo của chúng ta hôm nay có nhiệm vụ góp phần làm sáng tỏ” , Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, 6 vấn đề được các đại biểu làm rõ như: V.I.Lênin phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; V.I.Lênin bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH; V.I.Lênin là tấm gương mẫu mực trong cuộc đấu tranh bảo vệ, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác; Lý luận về dân tộc và dân tộc thuộc địa của V.I.Lênin là chỉ dẫn quý báu cho các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; Di sản của V.I.Lênin là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; Bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Khẳng định thêm tầm quan trọng về giá trị lý luận - thực tiễn của V.I Lênin, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Đây cũng là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách của V.I.Lênin trong việc bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong công cuộc xây dựng CNXH hiện thực ở nước Nga Xô-Viết; để hiểu sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm trong tiến trình xây dựng CNXH hiện thực trên thế giới.

"Từ đó, chúng ta có thêm bản lĩnh và quyết tâm để kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; có ý chí, sức mạnh và khát vọng mãnh liệt vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên kỳ tích Việt Nam, với tầm nhìn đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng XHCN, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại hằng mong muốn. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là vào việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng" - ông Thắng nói.

 

 

Thái Hải