Dự kiến, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty vi phạm về môi trường sẽ là hơn 1 tỷ đồng.

4 cơ sở hoạt động theo mô hình công ty sản xuất có công đoạn tẩy nhuộm phát sinh nước thải công nghiệp ra sông Đáy gồm: Công ty TNHH Trường Thịnh, Công ty TNHH Dệt Toàn Thắng, Công ty Cổ phần Dệt may Trung Thu, Công TNHH Thiên Hoàng Anh. Trong số này, chỉ duy nhất Công ty TNHH Trường Thịnh là có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn 3 công ty còn lại không có Giấy phép xả nước thải vào nguồn theo quy định.

Phần lớn các cơ sở chưa thực hiện việc lắp đặt đồng hồ theo dõi lưu lượng xả nước thải, hoặc đã thực hiện nhưng không có nhật ký theo dõi. Do vậy, tại thời điểm kiểm tra chỉ ước tính được lượng xả thải trung bình của Công ty TNHH Trường Thịnh là 160m3/ngày đêm; Công ty Cổ phần Dệt may Trung Thu 20m3/ngày đêm; Công ty TNHH Dệt Toàn Thắng 80m3/ngày đêm và Công ty TNHH Thiên Hoàng Anh là 8m3/ngày đêm.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy 4 mẫu nước thải tại điểm xả cuối trước khi thải ra sông Đáy của 4 công ty nói trên.

Căn cứ vào kết quả phân tích chất lượng nước thải, đoàn kiểm tra đã lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm của từng cơ sở.

Đối với Công ty TNHH Trường Thịnh xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 2 lần đối với 3/10 thông số trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày đêm đến dưới 200m3/ngày đêm.

Công ty TNHH Toàn Thắng với các lỗi không có Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp với lưu lượng từ trên 100m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm. Không xây lắp, không vận hành công trình xử lý môi trường đã cam kết trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải của 9/10 thông số 1,05 đến 4,42 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 80m3/ngày đêm đến dưới 100m3/ngày đêm.

Công ty Cổ phần Dệt may Trung Thu không có văn bản báo cáo cơ quan đã phê duyệt đề án bảo vệ môi trường về việc hoàn thành các biện pháp bảo vệ môi trường. Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 2 lần đối với 3/10 thông số trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20m3/ngày đêm đến dưới 40m3/ngày đêm.

Công ty TNHH Thiên Hoàng Anh, xây lắp không đúng công trình xử lý môi trường theo nội dung cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuận về chất thải của 8/10 thông số từ 1,01 lần đến 4,03 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5m3/ngày đêm đến dưới 10m3/ngày đêm.

Dự kiến trong thời gian tới, các cấp có thẩm quyền sẽ xử phạt vi phạm hành chính trong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các cơ sở vi phạm nói trên với tổng số tiền là 1.039.250.000 đồng.

Theo Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Trọng Đông: Qua kiểm tra cho thấy, phản ánh của Báo Thanh tra là đúng sự thật. Trong quá trình làm việc, đoàn kiểm tra đã ghi nhận tình trạng sản xuất, tình hình phát thải và kiểm tra các hồ sơ pháp lý về môi trường và tài nguyên nước của các cơ sở. Từ đó, có hướng đề xuất với lãnh đạo TP Hà Nội, cũng như tham mưu cho UBND huyện Mỹ Đức sớm hoàn thành khu xử lý nước thải tập trung cho điểm công nghiệp Phùng Xá.

Quang Đông