Ngày 1/11/2023, Sở Nội vụ An Giang đã có báo cáo về tiến độ thực hiện tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2020. Qua thanh tra, đã chỉ ra nhiều hạn chế, vi phạm.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm UBND tỉnh, Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, vi phạm…

Ngày 20/7/2023, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 630/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Kết luận Thanh tra số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Sở Nội vụ An Giang cho biết, UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm đối tượng là giám đốc, phó giám đốc sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (gồm cả đương chức và nguyên là giám đốc, phó giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố) tại 29/43 đơn vị. Cụ thể:

Từ ngày 26/9 - 4/10/2023, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức kiểm điểm tại 4 đơn vị gồm: UBND huyện Châu Phú, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Từ ngày 5 - 15/10/2023, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức kiểm điểm tại 13 đơn vị gồm: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, UBND các huyện: Tân Châu, Châu Thành, Tri Tôn và TP Long Xuyên, TP Châu Đốc.

Từ ngày 16 - 27/10/2023, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì tổ chức kiểm điểm tại 12 đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện: Chợ Mới, An Phú, Phú Tân, Thoại Sơn và thị xã Tịnh Biên.

Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc Cục Thuế tỉnh để đảm bảo đúng phân cấp quản lý cán bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Đối với lãnh đạo cấp phòng và công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Cụ thể: Việc kiểm điểm 11 phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành thuộc thẩm quyền kiểm điểm của chủ tịch UBND cấp huyện; việc kiểm điểm đối với lãnh đạo cấp phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm điểm của giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đã và đang tổ chức kiểm điểm theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Nội vụ đang thực hiện tổng hợp báo cáo của các đơn vị.

Sở Nội vụ cho biết, thời gian tới, tiếp tục theo dõi và kịp thời hướng dẫn khi có đề nghị để hoàn thành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến, đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm tập thể UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành, lĩnh vực (gồm cả đương chức, nguyên lãnh đạo là chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh thời kỳ 2015-2020 đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác).

Đơn vị cũng tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng kỷ luật đối với các trường hợp được UBND tỉnh đề nghị xem xét kỷ luật.

Cảnh Nhật