Kết luận thanh tra Công ty TNHH CapitalLand - Hoàng Thành và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư tại dự án chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp CapitalLand - Hoàng Thành (Mulberry Lane), do Công ty TNHH Hoàng Thành - Mulberry Lane làm chủ đầu tư, được xây dựng tại CT08, khu Cổ Ngựa, khu đô thị mới Mộ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho thấy, công ty và BQT cụm nhà chung cư Mulberry Lane đã thực hiện quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, các thông tư hướng dẫn về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Quá trình thực hiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì của chủ đầu tư và BQT cụm nhà chung cư Mulberry Lane tại chung cư CT08 còn một số vi phạm, tồn tại như: Chủ đầu tư không lập kế hoạch bảo trì báo cáo hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Ngày 8/4/2018, nhà chung cư Mulberry Lane tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, nhưng không lập kế hoạch bảo trì để báo cáo hội nghị nhà chung cư lần đầu, vi phạm khoản 2 và khoản 4, Điều 33 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư.

BQT xây dựng kế hoạch bảo trì thiếu các nội dung theo quy định. BQT lần thứ nhất và BQT lần thứ hai lập “dự toán ngân sách thu chi quỹ bảo trì” năm 2018, năm tài chính từ ngày 22/4/2019 - 22/4/2020 và năm tài chính từ ngày 22/4/2020 - 22/4/2021 thiếu 4/5 nội dung: Các hạng mục sẽ thực hiện bảo trì trong năm và dự kiến cho 3 đến 5 năm sau đó, dự kiến các hạng mục đột xuất trong năm (nếu có); thời gian và tiến độ thực hiện đối với từng hạng mục cần bảo trì trong năm; trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện của các chủ sở hữu có liên quan đến khu vực cần bảo trì, trách nhiệm kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công việc bảo trì của BQT nhà chung cư; các vấn đề khác có liên quan là thực hiện không đầy đủ theo quy định tại khoản 4, Điều 33 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Trách nhiệm từ ngày 4/5/2018 đến trước ngày 19/7/2019 thuộc về BQT lần thứ nhất.

Từ ngày 19/7/2019 đến ngày 22/4/2021 thuộc về BQT lần thứ hai.

Việc không quyết toán số liệu kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư và BQT trước khi bàn giao và nhận kinh phí bảo trì, qua thanh tra quá trình giao, nhận kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư và BQT khi đoàn thanh tra vào làm việc tháng 12/2020, cho thấy, chủ đầu tư và BQT lần thứ 2 chưa thực hiện việc lập hồ sơ quyết toán số liệu kinh phí bảo trì.

Theo báo cáo của BQT lần thứ hai, từ đầu năm 2020 đến tháng 12/2020, BQT lần thứ hai đã gửi rất nhiều công văn tới chủ đầu tư, đề nghị chủ đầu tư tới làm việc thực hiện quyết toán quỹ bảo trì tại cụm nhà chung cư, nhưng không nhận được sự hợp tác. Chỉ đến khi đoàn thanh tra vào làm việc, chủ đầu tư mới cử đại diện tới làm việc với BQT lần thứ 2.

Đến ngày 29/4/2021, BQT và chủ đầu tư mới đạt được thỏa thuận về quyết toán quỹ bảo trì.

Việc chủ đầu tư và BQT lần thứ nhất không thực hiện quyết toán số liệu kinh phí nhưng chủ đầu tư đã bàn giao và BQT lần thứ nhất đã nhận kinh phí bảo trì số tiền trên 96,424 tỷ đồng là vi phạm khoản 4, Điều 36 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, nay là khoản 6, Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư và 2 BQT.

Sau khi đoàn thanh tra vào làm việc, chủ đầu tư và BQT lần thứ hai mới chốt được số liệu quyết toán quỹ bảo trì và chủ đầu tư cam kết sẽ thanh toán phần quỹ bảo trì còn thiếu trước ngày 31/5/2021.

2 BQT cũng không thực hiện nội dung đề nghị hội nghị nhà chung cư xem xét, thông qua quyết toán kinh phí bảo trì trong năm. Tại biên bản hội nghị nhà chung cư thường niên các năm 2019, 2020, BQT đã báo cáo tổng hợp tài chính trước hội nghị nhà chung cư thường niên, nhưng không có nội dung biểu quyết thông qua quyết toán kinh phí bảo trì các năm 2018, 2019 và năm 2020. Việc làm này là vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 Quy chế Quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Trách nhiệm thuộc về 2 BQT.

leftcenterrightdel
 Chủ đầu tư nhiều lần trì hoãn hội nghị nhà chung cư lần đầu. Ảnh: TQ

Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì tại chung cư CT08, giai đoạn chủ đầu tư quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, qua thanh tra cho thấy, đến ngày 15/10/2018, chủ đầu tư đã chi cho công tác bảo trì số tiền trên 5,323 tỷ đồng. Chủ đầu tư chi trên 113 triệu đồng thuê tư vấn kiểm toán kinh phí bảo trì là vi phạm khoản 2, Điều 109 Luật Nhà ở năm 2014. Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư.

BQT lần thứ nhất sử dụng trên 1,396 tỷ đồng từ khoản kinh phí bảo trì cho việc lắp thêm hệ thống nước sạch không thuộc hạng mục bảo trì là vi phạm khoản 1, Điều 37 Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Trách nhiệm thuộc về BQT lần thứ nhất và các chủ sở hữu nhà chung cư.

Việc BQT lần thứ hai không chuyển số tiền 44 tỷ đồng từ tài khoản gửi tại Ngân hàng BIDV về tài khoản thu (tài khoản A) tại Ngân hàng Vietcombank khi đáo hạn trước hạn, mà tiếp tục gửi tiết kiệm tại 2 ngân hàng (BIDV và SHB) là vi phạm khoản 4.2.7, Điều 4 Quy chế Quản lý tài chính cụm chung cư Mulberry Lane đã được thông qua tại hội nghị nhà chung cư thường niên ngày 8/4/2018, sửa đổi ngày 28/6/2020 và ngày 1/6/2020. Trách nhiệm thuộc về BQT lần thứ hai.

Với những vi phạm, tồn tại nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Thành - Mulberry Lane tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các phòng, ban, cá nhân để xảy ra các vi phạm, tồn tại, thiếu sót.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với BQT thống nhất lập biên bản xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 08, trong đó xuất toán số tiền trên 113 triệu đồng mà chủ đầu tư đã chi không đúng hạng mục bảo trì. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày hai bên ký biên bản thống nhất quyết toán số liệu, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao kinh phí bảo trì còn lại (nếu có) sang cho BQT.

Yêu cầu BQT cụm chung cư Mulberry Lane rút kinh nghiệm đối với những vi phạm, tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra; phối hợp với đơn vị quản lý vận hành hoặc đơn vị có năng lực bảo trì lập kế hoạch bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 02/2016/TT-BXD. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu nhà chung cư từ chủ đầu tư, BQT thống nhất với chủ đầu tư xác định các phần việc phải nhận bàn giao, lập biên bản xác định các phần diện tích, thiết bị thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND quận Hà Đông thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về nhà ở của địa phương theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Trần Quý