Thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật của UBND TP Hòa Bình; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Hoà Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn năm 2020 - 2021; thanh tra trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp để xảy ra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, nhất là đối với hoạt động khai thác cát, đá, sỏi giai đoạn năm 2020-2021.

Tại Kết luận số 24/KL-TTr ngày 24/8/2022, bên cạnh nhiều mặt tích cực, Thanh tra tỉnh Hoà Bình cũng làm rõ không ít các hạn chế, khuyết điểm.

Hạn chế, khuyết điểm tại nhiều đơn vị 

Qua thanh tra cho thấy, trong việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và việc giải quyết các thủ tục hành chính còn có một số hạn chế, tồn tại:

Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, đối với các hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng, khi ban hành văn bản trả lại hồ sơ cho công dân chưa hướng dẫn công dân phải thực hiện các bước cụ thể để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

UBND xã Yên Mông thực hiện ký 2 hợp đồng thuê đất 5% với người thuê đất không phải người địa phương. UBND phường Trung Minh không lưu giữ sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nên gây khó khăn cho việc tra cứu, thu thập thông tin và ghi chép cập nhật chỉnh lý biến động đất đai. UBND xã Mông Hóa chưa bố trí được phòng riêng để tiếp công dân.

Việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách còn một số tồn tại: Tại một số đơn vị dự toán như các phòng: Lao động, Thương binh và xã hội; Kinh tế; Tư pháp; Dân tộc; Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND phường Thống Nhất, Trung Minh, việc thiết lập chứng từ chi chưa chặt chẽ.

Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất chưa thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Qua thanh tra 50 công trình đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, cho thấy công tác quản lý, giám sát thi công của các chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát chưa chặt chẽ, dẫn đến đơn vị xây lắp thi công thiếu khối lượng ở một số chi tiết, hạng mục công trình. Một số công trình tư vấn thiết kế, lập dự toán còn có sai sót dẫn đến một số công trình dự toán còn tính sai vượt giá trị khối lượng xây lắp. 

Tổng giá trị sai phạm phát hiện qua thanh tra là 137 triệu đồng.

Đối với 2 công trình do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư, chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn của đơn vị thực hiện kiêm nhiệm việc quản lý dự án, chi phí quản lý dự án được điều chỉnh với hệ số k=0,8, dẫn đến chênh lệch chi phí quản lý dự án 29,7 triệu đồng. 

Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án, thu hút đầu tư, quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản, qua thanh tra, phát hiện tại địa bàn xã Thịnh Minh có 2 cơ sở thực hiện tập kết kinh doanh cát, nhưng diện tích đất để tập kết kinh doanh cát chưa thực hiện các thủ tục về đất theo quy định. Tại 4 phường: Thịnh Lang, Tân Thịnh, Dân Chủ, Kỳ Sơn và 2 xã: Mông Hóa, Quang Tiến, có thửa đất vi phạm về khai thác đất san, lấp, nhưng đến nay chưa thực hiện các biện pháp khắc phục thửa đất theo hiện trạng ban đầu.

Hạn chế đơn thư phát sinh 

Tuy nhiên, qua thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP, cho thấy UBND TP đã quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện, tổ chức, triển khai và chỉ đạo phối hợp giữa các đơn vị, phòng, ban, các xã, phường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời các vụ việc, hạn chế đơn thư phát sinh trên địa bàn.

Công tác PCTN trên địa bàn trong những năm qua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN; UBND TP đã chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch PCTN hàng năm, công khai, minh bạch trong các hoạt động, xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn... lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản lần đầu, danh sách các đối tượng kê khai hàng năm và kê khai bổ sung năm 2021, tổ chức công khai bản kê khai theo quy định.

Chấn chỉnh hạn chế, vi phạm

Đối với các sai phạm về quản lý đầu tư xây dựng, Thanh tra tỉnh Hoà Bình đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền 67,9 triệu đồng. Kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hoà Bình yêu cầu các đơn vị giảm trừ 69,1 triệu đồng khi nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; giảm trừ, không nghiệm thu, thanh toán chi phí quản lý dự án 2 công trình do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư số tiền 29,7 triệu đồng; chỉ đạo, thực hiện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân thuộc các chủ đầu tư có thiếu sót, tồn tại.

Đồng thời, kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND TP về công tác quản lý tài chính - ngân sách. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường quản lý việc san hạ, cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân…

Trần Kiên