Theo kết luận thanh tra, từ 15/6/2021 đến hết 30/11/2023, Sở Y tế Yên Bái đã thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời danh mục TTHC (đã ban hành, ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ); chấp hành tốt quy định về công khai thông tin địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC.

Hàng năm, Sở đã xây dựng kế hoạch rà soát TTHC theo hướng dẫn của tỉnh.

Các TTHC được niêm yết công khai và đăng tải trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị Bộ Y tế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái và Trang Thông Sở Y tế.

Tuy nhiên, trong thời kỳ thanh tra, Sở Y tế còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Có văn bản” triển khai nhiệm vụ về TTHC chưa đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái.

Việc kiểm tra còn lồng ghép, chưa có cuộc kiểm tra riêng về giải quyết TTHC, dịch vụ công.

Một số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm có sai sót về địa chỉ.

Thanh tra tỉnh Yên Bái xác định nguyên nhân dẫn đến hạn chế, khuyết điểm là do các văn bản hướng dẫn về TTHC quy định tại nhiều văn bản gây khó khăn trong việc nghiên cứu, rà soát, triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, công chức đầu mối làm công tác cải cách hành chính phải kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên môn khác nhau nên việc tham mưu về triển khai chỉ đạo nhiệm vụ chung về TTHC còn chưa đầy đủ.

Ngoài ra, công chức giải quyết TTHC chưa cập nhật kịp thời địa chỉ tổ dân phố của tổ chức, cá nhân do sắp xếp, phân lại tổ dân phố tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở hạn chế được chỉ ra, Thanh tra tỉnh đề nghị, Giám đốc Sở Y tế tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với đơn vị, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong tổ chức thực hiện các TTHC, dịch vụ hành chính công.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong giải quyết TTHC, dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra việc giải quyết TTHC, dịch vụ công cho cá nhân tổ chức và doanh nghiệp đối với các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện rà soát lại toàn bộ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và điều chỉnh nội dung (địa chỉ) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đã sai sót.

 

Bích Thảo