Thanh tra tỉnh Điện Biên tiến hành thanh tra 81 dự án tại Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình huyện, 3 dự án tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, 10 dự án tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

94 dự án này có tổng mức đầu tư 251,8 tỷ đồng. Giá trị nghiệm thu đến thời điểm thanh tra gần 233 tỷ đồng. Giá trị đã thanh toán 222,7 tỷ đồng. 

Tại thời điểm thanh tra, có 93/94 dự án đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 72/94 dự án phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 

Công tác lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo quy định

Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, các dự án do Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư chưa thực hiện phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát theo quy định. 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật chưa đảm bảo theo mẫu số 03 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: Không nêu tên của tổ chức khảo sát xây dựng, diện tích sử dụng đất, thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn, dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ dự án. 

Một số dự án do Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do không có mặt bằng thi công xây dựng.

Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; việc trình, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo quy định.

Tại tất cả các dự án, tờ trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu phụ lục tờ trình, bảng tài liệu kèm theo văn bản trình duyệt; báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có các tài liệu kèm theo; nguồn vốn không nêu rõ thời gian cấp vốn cho nhà thầu tại các dự án. 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần phụ lục không có tổng giá trị các gói thầu theo quy định. 

Thời gian trong quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại một số dự án do Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư không phù hợp về mặt thời gian thực hiện theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

Trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; mẫu E-HSMT sử dụng mẫu cũ, chưa chỉnh sửa theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020. 

Công tác đánh giá hồ sơ đề xuất (hồ sơ dự thầu), thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư, phát hiện: 

Việc đánh giá hồ sơ đề xuất (hồ sơ dự thầu) của tổ chuyên gia chưa nêu cách xử lý, khi một thành viên tổ chuyên gia có ý kiến khác so với các thành viên khác. 

Không lập biên bản sau khi đối chiếu tài liệu của nhà thầu cung cấp với các thông tin nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT; không lập biên bản đối chiếu tài liệu đính kèm với biên bản thương thảo hợp đồng theo mẫu phụ lục 3C Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT. 

Nghiệm thu, thanh toán sai hơn 500 triệu đồng

Trong công tác ký kết, thực hiện hợp đồng, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng không đạt 2-10% giá trúng thầu theo Điều 66 Luật Đấu thầu. 

Tại một số dự án, việc ký phụ lục thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng, giá trị hợp đồng nhưng không có gia hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng theo khoản 4, Điều 66 Luật Đấu thầu. 

Các đơn vị thi công xây dựng không lập và thông báo cho chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan về hệ thống quản lý thi công xây dựng của nhà thầu theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP. 

Tại các dự án do Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư, việc gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng công trình đến cơ quan quản lý Nhà nước chậm, không đảm bảo quy định.

Các đơn vị tư vấn giám sát chưa có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác theo quy định. 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng không có đủ thành phần ký biên bản (chỉ huy trưởng công trình, giám sát trưởng) ở tất cả các dự án. 

Công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành của chủ đầu tư tại một số dự án còn chậm so với quy định. 

Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu do chủ đầu tư thực hiện không đúng tỷ lệ theo quy định với giá trị 22.306.000 đồng. 

Công tác lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu, thanh toán chi phí xây lắp tại một số công trình thiếu chính xác; quá trình giám sát thi công và nghiệm thu thanh toán chưa phát hiện để khắc phục. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với giá trị 503.795.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 526.100.000 đồng. Trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã đôn đốc các đơn vị thực hiện thu, nộp đầy đủ số tiền sai phạm vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh theo quy định. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị UBND huyện Tuần Giáo tổ chức và chỉ đạo họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm.

Trần Kiên