Kết luận thanh tra chỉ ra, Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc đã không thực hiện các nội dung của giấy phép xử lý chất thải nguy hại, không thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường năm 2021 theo quy định tại điếm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Công ty không thực hiện chương trình giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã được cấp theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 21 Điều 1 của Nghị định số 55/2021/NĐ-CP.

Báo cáo không đúng thực tế với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động quản lý chất thải nguy hại, không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại, không thu gom triệt để chất thải nguy hại và để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm hoặc làm phát tán ra môi trường xung quanh quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Điềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên mã số 4600379820, ngày 21/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/5/2022 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.

Công ty báo cáo đi vào hoạt động chính thức từ năm 2012 với loại hình hoạt động chính là khai thác khoáng sản, sản xuất kẽm kim loại từ quặng và chất thải. 

Căn cứ vào vi phạm nêu trên, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với công ty theo quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP và Nghị định số 55/2021/NĐ-CP với số tiền là 480 triệu đồng.

Đồng thời, buộc công ty phải khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường được quy định tại điểm a khoản 9 Điều 23 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Quyết định số 27/QĐ-XPHC buộc công ty phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với 01 mẫu chất rắn bị vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường với số tiền là hơn 11,3 triệu đồng được quy định tại điểm a, khoản 9 Điều 23 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Bảo Anh