Ưu điểm

 Công ty CP In SGK TP.HCM đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra, có tinh thần hợp tác, thái độ tích cực trong suốt quá trình kiểm tra; cung cấp đầy đủ, nhanh chóng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

Trong thời kỳ kiểm tra, Công ty CP In SGK TP.HCM đã tuân thủ quy định về điều kiện nhận in xuất bản phẩm, thành phần hồ sơ nhận in, lập và ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in, lưu trữ hồ sơ nhận in và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo theo quy định của Luật Xuất bản và Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

Một số tồn tại, hạn chế

 Công ty CP In SGK TP.HCM chưa đáp ứng việc duy trì đủ điều kiện về hoạt động in xuất bản phẩm quy định tại Điều 32 Luật Xuất bản và Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.

Trong thời gian từ tháng 03/2021 đến thời điểm tiến hành kiểm tra, Công ty CP In SGK TP.HCM có 02 lần thay đổi người đại diện theo pháp luật. 

Thay đổi lần 1, từ ông Lê Chí Viện bằng ông Huỳnh Nhân Quí (Giám đốc từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022).

Thay đổi lần 2, từ ông Huỳnh  Nhân Quí bằng ông Lâm Drachan (Giám đốc từ tháng 5/2022 đến thời điểm kiểm tra). Các ông Huỳnh Nhân Quí và ông Lâm Drachan đều chưa có văn bằng (cao đẳng/đại học) về chuyên ngành in hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dường nghiệp vụ quản lý hoạt động in; đối với từng lần thay đổi người đứng đầu, Công ty CP In SGK TP.HCM chưa thực hiện gửi thông báo bằng văn bản với cơ quan cấp giấy phép hoạt động in là Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định tại Khoản 7 Điều 32 Luật Xuất bản.

Có 04 cá nhân quốc tịch nước ngoài (Đài Loan, Nhật Bản, Úc) sở hữu 1.022 cổ phần của công ty, trong khi theo quy định thì chủ sở hữu phải là tổ chức, cá nhân Việt Nam (Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản).
Từ năm 2008 đến thời điểm kiểm tra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần xuống dưới 50% (tháng 8 năm 2022 chỉ còn 32,26%) nên Công ty CP In SGK TP.HCM không còn là đơn vị trực thuộc của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như thể hiện trên Giấy phép hoạt động in số 06/217/CP-IN-CXBIPH ngày 22/9/2017 do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp. 

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 32 Luật Xuất bản, Công ty CP In SGK TP.HCM là cơ sở in thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm của UBND TP.HCM (do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo phân cấp).

Nhiều kiến nghị

 Đối với Công ty CP In SGK TP.HCM, căn cứ các quy định tại Điều 32 Luật Xuất bản, Điều 15 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; căn cứ nội dung kết luận về một số tồn tại, hạn chế của Công ty CP In SGK TP.HCM; Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Công ty CP In SGK TP.HCM thực hiện các công việc sau đây trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành kết luận kiểm tra: Công ty CP In SGK TP.HCM thực hiện khắc phục, bổ sung các điều kiện về người đứng đầu (người đại diện theo pháp luật) phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dường nghiệp vụ quản lý hoạt động in, cũng như có giải pháp đưa tỷ lệ sở hữu cổ phần của 04 cá nhân nước ngoài về 0% để bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động in xuất bản phẩm.

Công ty CP In SGK TP.HCM phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi Sở Thông tin và Truyền thông để được tiếp tục hoạt động in xuất bản phẩm. Đồng thời, Công ty CP In SGK TP.HCM phải nộp bản chính Giấy phép hoạt động in số 06/217/CP-IN- CXBIPH ngày 22/9/2017 về Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Kết quả thực hiện các yêu cầu nêu trên, Công ty CP In SGK TP.HCM phải có báo cáo bằng văn bản gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành theo dõi việc thực hiện kết luận kiểm tra này, cũng như hướng dẫn các thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho Công ty CP In SGK TP.HCM theo quy định pháp luật.

 
Huyền Anh