Tại lễ kỷ niệm, Chánh Thanh tra tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Chín ôn lại truyền thống 70 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam nói chung và Thanh tra tỉnh Hưng Yên. Thanh tra tỉnh Hưng Yên tự hào cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thanh tra tỉnh Hưng Yên được thành lập lại sau khi tỉnh Hưng Yên được tái lập năm 1997. Trải qua nhiều khó khăn, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng yên và Thanh tra Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của tâp thể  cán bộ, công chức và người lao động trong ngành, đến nay, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Từ năm 1997 đến nay, Thanh tra tỉnh  Hưng Yên đã tiến hành 3.324 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, tiếp 33.590 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, tiếp nhận 12.587 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra kinh tế xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 130,3 tỷ đồng, 9,5 ha đất, trả lại cho tập thể hơn 525 triệu đồng, minh oan cho 4 người, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 221 đối tượng.

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  đã có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn các sai phạm bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của  Nhà nước và của nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, giữ ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, ngành Thanh tra tỉnh Hưng Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều năm được Chính phủ, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc...

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thanh tra tỉnh Hưng Yên. 

Thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thanh tra cho 27 đồng chí.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh ghi nhận những kết quả mà thanh tra tỉnh Hưng Yên đã đạt được. Kết quả hoạt động của ngành Thanh tra tỉnh đã góp phần vào việc giữ vững trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giải quyết được nhiều khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đề nghị Thanh tra tỉnh Hưng Yên tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản... Ảnh: N.N

Thời gian tới công tác thanh tra còn nhiều thách thức, đòi hỏi chúng ta cần vững vàng, bản lĩnh, không chùn bước trước khó khăn thử thách, quyết tâm đổi mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đề nghị Thanh tra tỉnh Hưng Yên cần tăng cường và đổi mới hoạt động thanh tra, thường xuyên nắm chắc tình hình để xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản... để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, với chỉ tiêu giải quyết đúng chính sách, pháp luật trên 85% số vụ việc thuộc thẩm quyền...

Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với triển khai thanh tra việc thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu ngành Thanh tra tỉnh Hưng Yên cần tiếp tục tham mưu, ban hành đày đủ các quy trình nghiệp vụ thanh tra. Đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra. Bám sát chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Nhuần